Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 17.01.2022 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00045/032/2021-EIS
Izsoles sākums:
16.12.2021
Pieteikties var līdz:
05.01.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
17.01.2022 13:00

Izsoles rīkotājs:
Kučinskis Roberts, ZTI
Adrese:
Maiznīcas iela 4-2, Rīga, LV-1001
Telefons:
67360475
E-pasts:
roberts.kucinskis@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 4 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 42 000.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
€ 56 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iec.Nr.32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis, prakses vieta: Rīgā, Maiznīcas ielā 4-2, rīko pirmo labprātīgo izsoli Ivaram Gatiņam piederošam nekustamam īpašumam – Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.30040-14 reģistrēts dzīvoklis Nr.14, kadastra Nr.0100 906 4041, Jāņa Endzelīna ielā 7, Rīgā, un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 11/1000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas ieķīlāts par labu likvidējamai ABLV Bank, AS, Skanstes iela 7/1, Rīga.  

Pirmās labprātīgās izsoles sākumcena – 42000,00 EUR. Izsoles solis – 2000,00 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 16.12.2021. Izsoles noslēgums 17.01.2022. plkst. 13.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.01.2022. jāiemaksā nodrošinājuma summa 4200,00 EUR Valsts Kases depozīta kontā Nr.LV45TREL9199023001000, tiesu izpildītājam Robertam Kučinskim LV30066810514, un jālūdz autorizēt dalību izsolē. Izsoles nodrošinājuma samaksa veicama no konta, kas atvērts uz izsoles pretendenta vārda (Tiesu izpildītāju likuma 152.panta ceturtā daļa).  

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.    

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi:  

1. Nekustamā īpašuma sastāvs. Ivaram Gatiņam, personas kods XXXXXX-XXXXX, piederošs un par labu likvidējamai ABLV Bank, AS ieķīlāts nekustamais īpašums, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.14 ar kopējo platību 57.9 kv.m. un 11/1000 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, adrese: Jāņa Endzelīna iela 7, Rīga, kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.30040 - 14, kadastra numurs: 01009064041.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1. II daļas 2. iedaļas 1.1. ieraksts: Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības “AIZKRAUKLES BANKA”, nodokļu maksātāja kods 50003149401 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 8. augusta hipotēkas līgums Nr.21649/01. II daļas 2. iedaļas 2.1. ieraksts: Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības “AIZKRAUKLES BANKA”, nodokļu maksātāja kods 50003149401 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 14. decembra hipotēkas līgums Nr.24214/01. II daļas 2. iedaļas 3.1. ieraksts: Noteikts aizliegums bez ABLV Bank, AS, reģistrācijas numurs 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. II daļas 2. iedaļas 3.2.ieraksts: Pamats: 2015.gada 30.jseptembra hipotēkas līgums Nr.15-K-0216/01. 2.2. IV daļas 1., 2.iedaļas 1.1. ieraksts: Nostiprināta kā pirmā hipotēka (tajā skaitā aizdevuma summa LVL 42800,76). Procentu likme: 6 mēnešu EURIBOR + 2,4%. Līgumsods:0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrības “AIZKRAUKLES BANKA”, nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2006.gada 8. augusta hipotekārā kredīta līgums Nr.21649, 2006.gada 8. augusta hipotēkas līgums Nr.21649/01. Nostiprinātās hipotēkas apmērs 51360.91 LVL. IV daļas 1., 2.iedaļas 2.1. ieraksts: Nostiprināta kā otrā hipotēka (tajā skaitā aizdevuma summa 63800,55 LVL). Procentu likme: 6M EURIBOR + 2,6%. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - saskaņā ar 2006.gada 14. decembra hipotekārā kredīta līgumu Nr. 24214. Kreditors: Akciju sabiedrības “AIZKRAUKLES BANKA”, nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2006.gada 14. decembra hipotekārā kredīta līgums Nr. 24214, 2006.gada 14. decembra hipotēkas līgums Nr. 24214/01. Nostiprinātās hipotēkas apmērs 76560.66 LVL. IV daļas 1., 2.iedaļas 3.1. ieraksts: Nostiprināta hipotēka. Procentu likme mainīga: 6 mēnešu EURIBOR + 3.5% gadā. Līgumsods: saskaņā ar 2015.gada 30. septembra hipotekārā kredīta līguma Nr. 15-K0216 II daļas 6.punkta noteikumiem. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei. Kreditors: ABLV Bank, AS, reģistrācijas numurs 50003149401. Nostiprinātās hipotēkas apmērs 93318.00 EUR. IV daļas 1., 2.iedaļas 3.2.ieraksts: Pamats: 2015.gada 6.jūlija hipotekārā kredīta līgums Nr. 15-K-0216, 2015.gada 6.jūlija hipotēkas līgums Nr. 15-K-0216/01.

3. Izsoles sākumcena: 42`000.00 EUR (četrdesmit divi tūkstoši eiro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: pircējam (izsoles uzvarētājam) viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, ar pārskaitījumu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu, jāsamaksā: 1) visa summa, ko viņš nosolījis; 2) Civilprocesa likuma 34. panta pirmās daļas 15. punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; 3) valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nav šādu tiesību.

6. Citi pārdošanas noteikumi: 6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem; 6.2. izsole notiek elektroniski un ar vairāksolīšanu 6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro; 6.4. pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozītu kontā nodrošinājumu 4’200.00 EUR (četri tūkstoši divi simti eiro) apmērā, kas veido 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē; 6.5. izsoles solis – nosaka tiesu izpildītājs, saskaņā ar Civilprocesa likuma 606. panta sesto daļu; 6.6. izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 6.6.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks; 6.6.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu; 6.6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611. panta otrā daļa); 6.6.4. izsoles norises laikā, izņemot Civilprocesa likuma 608. panta ceturtajā daļā minēto gadījumu, vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu. 6.7. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. 6.8. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi