Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 22.10.2020 13:13!
Sludinājuma reģ.nr:
00006/099/2020-EIS
Izsoles sākums:
22.09.2020
Pieteikties var līdz:
12.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
22.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kavīte Līga, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 090.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 20 900.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 25 900.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.99 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Kavīte, prakses vieta Zvaigžņu iela 1, Valmiera, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē pārdod Guntaram Eksto piederošo 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Jaunauduļi” Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra numuru 4260 002 0001. Viss nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 31,8 ha, no tiem 24,5 ha lauksaimniecības zeme un 5,1 ha meži. Viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4260 002 0001 platība – 22,7 ha, otra zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4260 002 0002 platība – 9,1 ha. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta. Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4260 002 0001 atrodas mājīpašums, kas saskaņā ar Valsts zemesgrāmatas datiem sastāv no vienas pamatceltnes ar dzīvojamo platību 112,5 kv.m, lietderīgo platību 177,2 kv.m (pēc Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4260 002 0001 001 kopējā platība – 199,6 kv.m) un trijām palīgceltnēm ar kopējo platību 224,2 kv.m (pēc Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem palīgceltņu kopējā platība – 188,1 kv.m, no tiem pagrabs ar kadastra apzīmējumu 4260 002 0001 002 – 28,3 kv.m, garāža ar kadastra apzīmējumu 4260 002 0001 003 – 18,9 kv.m,  kūts ar kadastra apzīmējumu 4260 002 0001 004 – 140,9 kv.m). Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4260 002 0001 atrodas koka konstrukcijas palīgēka, kas nav reģistrēta zemesgrāmatā un Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā. Izsoles dalībniekiem jāpievērš uzmanība likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā.

Piedzinēji: Anna Blaževiča un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010.

1/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena 20900,00 EUR.

Izsoles solis 1000,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 2020.gada 22.septembrī.

Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 22.oktobrī plkst.13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (2090,00 EUR), zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Kavītes, reģistrācijas Nr.30048611351, depozīta kontā Nr.LV56TREL919911400100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64264408.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi