Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00058/053/2020-EIS
Izsoles sākums:
30.06.2020
Pieteikties var līdz:
20.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
30.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Eglītis Mārtiņš, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 201 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 011 000.00
Izsoles solis:
€ 25 000.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iec.nr.53 zv.tiesu izpildītājs M.Eglītis, prakses vieta-Rīga, E.Birznieka-Upīša iela 15-6, Rīga, pārdod 1.labprātīgajā izsolē tiesas ceļā nekustamo īpašumu:1.Nekustamā īpašuma sastāvs:1.1 Nekustamā īpašuma Bulduru prospektā 146, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 5109, saskaņā ar ierakstiem Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3276  sastāvs: 1.1.1. I daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.1.1.: Nekustamais īpašums sastāv no:vienas pamatceltnes (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.1) un divām izbūvēm (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr. I., II.). 1.1.2. I daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.3.1.:Pievienots nekustams īpašums - zemes gabals 3186 m2, Jūrmalas pilsēta, Bulduru prospekts 146 (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3320, kadastra numurs 1300- 004- 5109). 1.1.3. I daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.4.1.: Pievienots nekustams īpašums - zemes gabals 3199 m2 Jūrmalas pilsēta, Meža prospekts 135 (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.545) visā tā sastāvā. 1.1.4. I daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.4.2.: Pievienots nekustams īpašums - zemes gabals 6418 m2 Jūrmalas pilsēta, Meža prospekts 137 (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3272) visā tā sastāvā. 1.1.5. I daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.4.3.: Pēc pievienošanas nekustams īpašums sastāv no zemes gabala 12803 m2 un sūkņu mājas (kadastra apzīmējums 1300 004 5109 001) (turpmāk saukts - Nekustamais īpašums). 2.Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:2.1 Nekustamajam īpašumam zemesgrāmatā ir reģistrēti šādi apgrūtinājumi:2.1.1. II daļas 2.iedaļas ieraksti Nr.7.1., 7.2.: Atzīme - noteikts aizliegums bez Evgeny Khinevich, personas kods 060462-10300, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu dalīt, atsavināt, izīrēt, iznomāt, ieķīlāt un citādāk apgrūtināt Hipotēkas objektu, tā daļas un/vai piederumus ar trešo personu saistību un/vai lietu tiesībām, kā arī piekopt rīcību (darbību vai bezdarbību), kuras rezultātā samazinās vai var samazināties nekustamā īpašuma tirgus vērtība. Pamats:2016.gada 21.aprīļa hipotēkas līgums.2.1.2.III daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.1.1.:Atzīme – zemesgabala daļa 1309 kvm platībā atrodas Bulduru prospekta 20m, 26.līnijas 12m, Meža prospekta 30m un 28.līnijas 12m ekspluatācijas aizsargjoslā. Pamats: 2002.gada 27.februāra Jūrmalas pilsētas Domes Lēmums Nr.134. 2.1.3.III daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.2.1.:Atzīme–zemesgabals atrodas jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā un daļēji (apm.9700 kvm) valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijas aizsargjoslā. Pamats:2007.gada 7.augusta Jūrmalas pilsētas Domes Būvvaldes Izziņa Nr.14-12/3855. 2.1.4. IV daļas 1., 2.iedaļas ieraksti Nr.2.1., 2.2.:Nostiprināta hipotēka 2 282 920.00 EUR apmērā. Aizdevuma summa EUR 1141460.00 apmērā. Procentu likme:par periodu no 21.04.2016 līdz 21.10.2016 vienreizēja komisijas maksa EUR 120000.- apmērā; par periodu no 22.10.2016 līdz 21.04.2016 - 14% gadā, ieskaitot 3 mēnešu EURIBOR, no faktiski neatmaksātās aizdevuma pamatsummas; nokavējuma procenti - 0,5% apmērā no faktiski neatmaksātās aizdevuma pamatsummas daļas par katru pilnu vai nepilnu samaksas nokavējuma dienu. Līgumsods:0,5% apmērā no savlaicīgi nenomaksāto procentu maksājuma summas par katru procentu samaksas kavējuma dienu, vienreizējs līgumsods EUR 11400.- apmērā saskaņā ar aizdevuma līguma 9.1.punkta noteikumiem. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš:2017.gada 21.aprīlis, saskaņā ar aizdevuma līgumu. Kreditors:EVGENY KHINEVICH, personas kods 060462-10300. Pamats:2016.gada 21.aprīļa aizdevuma līgums, 2016.gada 21.aprīļa hipotēkas līgums.

3.Izsoles sākumcena:3.1.Izsole ar augšupejošu soli sākas no sākumcenas EUR 2011000,00 (divi miljoni vienpadsmit tūkstoši euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 25000,00.  

4.Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:4.1.Nosolītās augstākās cenas samaksā tiek ieskaitīta šo nosacījumu 6.1.punktā minētā izsoles nodrošinājuma summa. 4.2.Visa nosolītā summa, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu, kā arī valsts un kancelejas nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas izsoles rīkotāja depozīta kontā.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:5.1.Īpašuma tiesības pilnībā tiek nodotas pircējam (izsoles uzvarētājam). 5.2.Nekustamā īpašuma īpašnieks Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BULDURU 146” nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:6.1.Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, izsoles rīkotāja kontā jāiemaksā izsoles nodrošinājuma summa 10% (desmit procenti) apmērā no Nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. – EUR  201 100,00 (divi simti viens tūkstotis viens simts euro un 00 centi). 6.2.Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens pircējs, kurš pārsolījis sākumcenu. 6.3.Ja pirmā izsole tiek pasludināta par nenotikušu atbilstoši Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem, otrā tiek izziņota un rīkota, ievērojot pirmās izsoles nosacījumus, bet solīšana sākas no summas, kas atbilst 75% (septiņdesmit pieci procenti) no sākumcenas pirmajā izsolē. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, jāiemaksā līdz 2020.gada 20.jūlijam ZTI M.Eglīša depozīta kontā nr.LV65TREL9199042001000, reģ.nr.LV12037712369, Valsts Kase, nodrošinājums EUR 201100,00 un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. 1.Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Izsoles sākuma datums-2020.gada 30.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks-2020.gada 30.jūlijs plkst.13:00. Tālr.uzziņām 20060030.   

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi