Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 17.09.2020 13:21!
Sludinājuma reģ.nr:
00025/040/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.08.2020
Pieteikties var līdz:
07.09.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.09.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Strižko Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 820.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 18 200.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 27 200.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, ar prakses vietu Tērbatas ielā 59/61-7, Rīgā, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Dzegužu ielā 1 k-2 – 14, Rīgā, kadastra Nr. 0100 904 8832, kas sastāv no dzīvokļa 38,5 kvm platībā un 3850/100000 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Kopīpašnieki: Anna Emīlija Maligina (1/3 domājamā daļa); SIA “Pūcēni”, reģistrācijas Nr. 41701007989, jurid.adrese – Lāčplēša iela 2-6, Rīga.  Piedzinējs: SIA “Pūcēni”, reģistrācijas Nr. 41701007989, jurid.adrese – Lāčplēša iela 2-6, Rīga. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 18200,00 (astoņpadsmit tūkstoši divi simti eiro un 00 eiro centi). Pirmās izsoles sākumcena: EUR 18200,00 (astoņpadsmit tūkstoši divi simti eiro un 00 eiro centi). Izsoles solis: 300,00 EUR (trīs simti eiro un 00 eiro centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 18.augusts plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 17.septembris  plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 7.septembrim zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim Strižko jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģistrācijas Nr.02108311070, depozīta kontā: Valsts Kase, konta Nr.LV84TREL9199094001000, TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1820,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit eiro un 00 eiro centi) apmērā. Tālr. uzziņām 67271344.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi