Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00020/058/2019-EIS
Izsoles sākums:
14.05.2019
Pieteikties var līdz:
03.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
13.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Stepanovs Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 18 750.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesa iecirknis Nr.58, prakses vieta Brīvības gatve 226/4, Rīga, rīko Vasilisai Pērkonei piederošā nekustamā īpašuma “Vēsma 246”, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 003 0301, otro labprātīgo izsoli.

Otrās izsoles sākumcena – 18750,00 EUR. Izsoles solis – 300,00 EUR. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 14.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 13.jūnijs plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 3.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 2500,00 EUR apmērā, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova, reģ. Nr. 18037312362, depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Prasītājs – Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. 

Atbilstoši tiesas lēmumam Swedbank AS ir atļauts pārdot labprātīgā izsolē tiesas ceļā nekustamo īpašumu ar sekojošiem tiesas apstiprinātiem nosacījumiem: “1.Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.059 ha un kadastra numuru 8033- 003- 0301. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta. Uz zemes gabala atrodas ekspluatācijā nenodotas ēkas - dārza māja un palīgceltne. Nekustamais īpašums atrodas “Vēsma 246”, Vēsma, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., reģistrēts Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 3784. 2.Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1.Atzīme - noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrība HANSABANKA, nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.Pamats: 2002. gada 12. decembra ķīlas/hipotēkas/ieķīlājuma līgums Nr.02-080657-PK/1. 2.2.Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Procentu likme: 1) procentu likme par aizdevuma līdzekļu izmantošanu -ASV dolāru sešu mēnešu LIBOR plus aizdevāja papildus likme 4,65 % gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku; 2) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu, nokavējot kādu no aizdevuma summas atmaksas termiņiem, papildus jāmaksā -0,16 % dienā no savlaicīgi neatmaksātās (nokavētās) summas par nokavējuma laiku. Līgumsods: 5 % no aizdevuma summas;līgumsods par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu-0,16 % no nokavētās summas par katru kavēto dienu. Samaksas termiņš - līdz pilnīgai 12.12.2002 aizdevuma līguma Nr.02-080657-Pk saistību izpildei. Kreditors:. Akciju sabiedrība HANSABANKA, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2002. gada 12. decembra ķīlas/hipotēkas/ieķīlājuma līgums Nr.02-080657-PK/1, 2002. gada 12. decembra aizdevuma/kredīta līgums Nr.02-080657-PK. Grozīts 2.3.Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300000391468, 19.12.2002) - palielināta aizdevuma summa līdz Ls 16329,79, noteikta ar ķīlu nodrošināto prasījumu maksimālā summa Ls 22861,70 apmērā ; mainīta procentu likme par aizdevuma līdzekļu izmantošanu un noteikta: ASV dolāru sešu mēnešu LIBOR, pieskaitot aizdevēja papildus likmi 3,5% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku. Pamats: 2004. gada 22. marta 12.12.2002.g. aizdevuma līguma Nr.02-080657-PK grozījumi, 2004. gada 22. marta 12.12.2002.g. hipotēkas līguma Nr.02-080657-PK/1 grozījumi. 2.4.Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300000391468, 19.12.2002) - nodrošināto prasījumu maksimālā summa tiek noteikta Ls 53806,00; aizdevuma summa tiek palielināta par Ls 22560,01 un noteikta Ls 38432,20. Grozīta procentu likme: 1) 3 mēnešu EURIBOR + 1,35 % gadā; 2) nokavējuma procenti - 0,16 % dienā. Pamats: 2006. gada 10. oktobra 12.12.2002. aizdevuma līguma grozījumi Nr. 02-080657-PK, 2005. gada 8. augusta 12.12.2002. aizdevuma līguma grozījumi Nr. 02-080657-PK, 2006. gada 10. oktobra 12.12.2002. hipotēkas līguma grozījumi Nr. 02-080657-PK/1, 2005. gada 8. augusta 12.12.2002. hipotēkas līguma grozījumi Nr. 02-0801657-PK/1. 3.Izsoles sākumcena – EUR 25’000,00 (divdesmit pieci tūkstoši euro). 4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: 4.1.            Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā - pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu. 4.2.            “Swedbank” AS saskaņā ar Civilprocesa likuma 398.panta 5) punktu ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu par to paziņojot tiesu izpildītājam 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma. Gadījumā, ja “Swedbank” AS noteiktajā termiņā nav paziņojusi par nosolītās augstākās cenas nepieņemšanu, atzīstams, ka tā klusējot piekritusi šai cenai. 5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev: Nekustamā īpašuma īpašnieks Vasilisa Zenkova (tagad Pērkone) nepatur sev nekādas tiesības. 6. Citi pārdošanas noteikumi. 6.1.            izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu; 6.2.            izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu; 6.3.            maksāšanas līdzeklis izsolē - EURO; 6.4.            pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu  10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam autorizēt to dalībai izsolē; 6.5.            izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas; 6.6.            izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli pieteicies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu; 6.7.            vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; 6.8.            izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.”

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi