Izsoles procesa informācija

Izsole ir pārtraukta 06.01.2020 11:55!
Sludinājuma reģ.nr:
00009/013/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.12.2019
Pieteikties var līdz:
01.01.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
13.01.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Zēberga Ilze, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 630.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 26 300.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
€ 28 300.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.13 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Zēberga, prakses vieta Ūdensiela 15, Ventspils, rīko pirmo izsoli Gunai Božei piederošajam nekustamajam īpašumamPiedzinējs: Daiga ErnstsoneAivarsVeidemanisParādnieks: Guna BožeNekustamā īpašuma adrese: Imulas iela 15, VentspilsNekustamais īpašums ir reģistrēts Ventspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1631 un sastāv nozemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2700 011 1314 ar kopējo platību 588 kv.m., būves(dzīvojamās ēkas) ar kadastra apzīmējumu 2700 011 1314 001 un kopējo platību 109 kv.m., būves(garāžas ēkas) ar kadastra apzīmējumu 2700 011 1314 002, būves (siltumnīcas) ar kadastraapzīmējumu 2700 011 1314 003, būves (žāvētavas) ar kadastra apzīmējumu 2700 011 1314 004,būves (siltumnīcas) ar kadastra apzīmējumu 2700 011 1314 005.Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 26 300,00Pirmās izsoles sākumcena EUR 26 300,00Izsoles solis EUR 2 000,00Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 01.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļuvietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātastiesu izpildītājas Ilzes Zēbergas, reģ. Nr. LV28127011642 depozīta kontāLV19TREL9199008001000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājumasumma 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 2 630,00.Izsoles sākuma datums - 2019.gada 12.decembris, plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks -2020.gada 13.janvāris, plkst.13.00.Tālr. uzziņām 63628161.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi