Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 22.10.2020 14:13!
Sludinājuma reģ.nr:
00041/027/2020-EIS
Izsoles sākums:
22.09.2020
Pieteikties var līdz:
12.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
22.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Osipova Žanna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 380.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 800.00
Izsoles solis:
€ 150.00
Nosolītā cena:
€ 10 100.00

Objekta informācija

 Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli Vitālija Beļusova piederošajam nekustamajam īpašumam-pēc adreses "Krūklīši", Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pag., Riebiņu nov., sastāv no Zemes vienības (kadastra apzīmējums 76800020148), kopplatībā 4.9 ha. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes kopplatība var tikt precizēta. Būve (kadastra apzīmējums 76800020148001), būve (kadastra apzīmējums 76800020148005), būve (kadastra apzīmējums 76800020148006), būve (kadastra apzīmējums 76800020148007), būve (kadastra apzīmējums 76800020148008), būve (kadastra apzīmējums 76800020148009). Nekustamais īpašums reģistrēts Stabulnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000122254. Parādnieks: Vitālijs Beļusovs "Krūklīši", Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pag., Riebiņu nov.. Piedzinējs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija un valsts. Īpašuma izsoles sākumcena 3800,00 EUR. Izsoles solis- 150,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums ir 2020.gada 22.septembrī plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2020.gada 22.oktobrī pulksten 13:00. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.oktobrim, izmantojot elektronisko vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 380,00 Eiro, zvērināta tiesu izpildītājas Žannas Osipovas, reģ. nr. 25077712171, depozīta kontā nr.: LV43TREL9199089001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru. Uzziņas pa tālr. 29183199

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi