Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 02.05.2024 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1194/2024-EIS
Izsoles sākums:
02.04.2024
Pieteikties var līdz:
22.04.2024 23:59
Izsoles noslēgums:
02.05.2024 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
02.05.2025

Izsoles rīkotājs:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Adrese:
Kr.Valdemara iela 1, Daugavpils, LV-5401
Telefons:
65404355
E-pasts:
info@daugavpils.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 360.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa :
nav
Sākumcena:
€ 3 600.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena :
€ 3 700.00

Objekta informācija

     Daugavpils valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam: Poligona ielā 48-9, Daugavpilī, kadastra Nr.05009036657, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.9 62m2 platībā, mājas un zemesgabala, kadastra Nr.05000320103, 620/41673 kopīpašuma domājamās daļas.

     Dzīvoklis nav izīrēts. Dzīvoklis atrodas 5 stāvu dzīvojamās mājas 3.stāvā. Pircējam par saviem līdzekļiem jāveic dzīvokļa renovācija un par saviem līdzekļiem jāatbrīvo dzīvokli no iepriekšējo īrnieku sadzīves priekšmetiem.

     Izpirkšanas kārtība:  avanss – 10% no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu nedēļu laikā kopš izsoles noslēguma dienas. Galīgo norēķinu (atlikto maksājumu) var veikt viena gada laikā kopš izsoles noslēguma dienas. Par atlikto maksājumu jāmaksā 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Ja pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu pircējam nav jāmaksā.

     Ja izsolē piedalīsies viens pretendents, dzīvokļa īpašums tiks pārdots, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena.

     Izsole sākas 02.04.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 02.05.2024. plkst.13.00.

     Pretendentu pieteikšanās no 02.04.2024. plkst. 13.00 līdz 22.04.2024. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

     Izsoles sākumcena 3600 EUR. Nodrošinājums – 360 EUR. Izsoles solis – 100 EUR.

     Lai varētu piedalīties izsolē, pretendentiem līdz 22.04.2024. (ieskaitot) jāiemaksā izsoles nodrošinājums 360 EUR Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ. Nr. 90000077325) kontā Nr.LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22, ar norādi maksāšanas paziņojumā "Dzīvokļa īpašuma Poligona ielā 48-9, Daugavpilī, izsoles nodrošinājums" un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam par autorizāciju izsolei.

     Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

     Par dzīvokļa apskati zvanīt +371 29558521. Par izsoles norisi zvanīt 65404352, 65404354, 65404348. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē:

https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/ipasumi/informacija-par-pasvaldibas-ipasumiem?izsoles=true