Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 27.06.2022 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1101/2022-EIS
Izsoles sākums:
24.05.2022
Pieteikties var līdz:
13.06.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
27.06.2022 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
08.08.2022

Izsoles rīkotājs:
Siguldas novada pašvaldība
Adrese:
Pils iela 16, Sigulda, LV-2150
Telefons:
-
E-pasts:
laura.viksne@sigulda.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 4 585.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 45 850.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Siguldas novada pašvaldība atklātā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu: “Jūdaži 1A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads kadastra Nr.8094 005 0166, kas sastāv no zemes vienības 2,69 ha platībā, kadastra apzīmējums 8094 005 0166.

Izsoles sākumcena 45 850 EUR, nodrošinājums  4 585 EUR, izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles sākums 02.03.2022., izsoles noslēgums 01.04.2022.

Dalībniekam 20 (divdesmit) dienu laikā no izsoles sākuma  jāiesniedz nodrošinājums 4585,00 EUR (četri  tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci euro ) apmērā, ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV35UNLA0050021519671, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, ar atzīmi “Nodrošinājums “Jūdaži 1A, Jūdaži pirmajā izsolē”.

Piedāvātā augstākā Nekustamā īpašuma maksa pilnā apmērā jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no izsoles dienas. Samaksā par Nekustamo īpašumu tiek iekļauts samaksātais nodrošinājums.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Kontakttālrunis 66918398.