Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 27.06.2022 13:11!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1099/2022-EIS
Izsoles sākums:
24.05.2022
Pieteikties var līdz:
13.06.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
27.06.2022 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
27.07.2022

Izsoles rīkotājs:
Siguldas novada pašvaldība
Adrese:
Pils iela 16, Sigulda, LV-2150
Telefons:
-
E-pasts:
laura.viksne@sigulda.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 544.50
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 5 445.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 7 245.00

Objekta informācija

Siguldas novada pašvaldība atklātā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu: Dāliju iela 30, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr.8064 0020381, sastāv no zemes vienības 0,0594 platībā (kadastra apzīmējums 8064 002 0381

Izsoles sākumcena 5 445 EUR, nodrošinājums 544.50 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles sākums 24.05.2022., izsoles noslēgums 27.06.2022.

Dalībniekam 20 (divdesmit) dienu laikā no izsoles sākuma  jāiesniedz nodrošinājums 544,50 EUR (pieci simti četrdesmit četri euro 50 centi) apmērā, ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV35UNLA0050021519671, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, ar atzīmi “Nodrošinājums Dāliju iela 30, Kļavas, Inčukalna pag., Siguldas nov., pirmajā izsolē”.

Piedāvātā augstākā Nekustamā īpašuma maksa pilnā apmērā jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no izsoles dienas. Samaksā par Nekustamo īpašumu tiek iekļauts samaksātais nodrošinājums.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Kontakttālrunis 66918398.