Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 27.06.2022 13:13!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1098/2022-EIS
Izsoles sākums:
24.05.2022
Pieteikties var līdz:
13.06.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
27.06.2022 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
27.07.2022

Izsoles rīkotājs:
Siguldas novada pašvaldība
Adrese:
Pils iela 16, Sigulda, LV-2150
Telefons:
-
E-pasts:
laura.viksne@sigulda.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 152.10
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 1 521.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 4 521.00

Objekta informācija

Siguldas novada pašvaldība atklātā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu: Vangaži Nr.28, Inčukalna pag., Siguldas nov., kadastra Nr.8064 008 0173, kas sastāv no zemes vienības 0,0455 ha platībā, kadastra apzīmējums 8064 008 0173.

Izsoles sākumcena 1521 EUR, nodrošinājums 152.10 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles sākums 25.04.2022., izsoles noslēgums 27.06.2022.

Dalībniekam 20 (divdesmit) dienu laikā no izsoles sākuma  jāiesniedz nodrošinājums 152,10 EUR (viens simts piecdesmit divi euro 10 centi) apmērā, ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV35UNLA0050021519671, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, ar atzīmi “Nodrošinājums Vangaži Nr.28, Inčukalna pag., Siguldas nov., pirmajā izsolē”.

Piedāvātā augstākā Nekustamā īpašuma maksa pilnā apmērā jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no izsoles dienas. Samaksā par Nekustamo īpašumu tiek iekļauts samaksātais nodrošinājums.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Kontakttālrunis 66918398.