Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 27.06.2022 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1096/2022-EIS
Izsoles sākums:
24.05.2022
Pieteikties var līdz:
13.06.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
27.06.2022 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
27.07.2022

Izsoles rīkotājs:
Siguldas novada pašvaldība
Adrese:
Pils iela 16, Sigulda, LV-2150
Telefons:
-
E-pasts:
laura.viksne@sigulda.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 170.80
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 21 708.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Siguldas novada pašvaldība atklātā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod tai piederošo dzīvokļa īpašumu: Zaļkalna iela 9-12, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr.80429000221, kas sastāv no dzīvokļa Nr.12 ar kopējo platību 55,9 m2 un kopīpašuma 5590/151240 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 8042 004 0209 001) un kopīpašuma 5590/151240  domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 8042 004 0209).

Izsoles sākumcena 21 7108 EUR, nodrošinājums  2 170,80 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles sākums 24.05.2022. izsoles noslēgums 27.06.2022.

10.  Dalībniekam 20 (divdesmit) dienu laikā no izsoles sākuma jāiesniedz nodrošinājums 2 170,80 EUR (divi tūkstoši viens simts septiņdesmit euro 80 centi) apmērā, ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV35UNLA0050021519671, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, ar atzīmi “Nodrošinājums Zaļkalna iela 9 dz.12 otrajā izsolē”.

Piedāvātā augstākā Nekustamā īpašuma maksa pilnā apmērā jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no izsoles dienas. Samaksā par Nekustamo īpašumu tiek iekļauts samaksātais nodrošinājums.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Kontakttālrunis 66918398.