Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 16.05.2022 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/872/2022-EIS
Izsoles sākums:
14.04.2022
Pieteikties var līdz:
04.05.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
16.05.2022 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
31.05.2022

Izsoles rīkotājs:
Valsts nekustamie īpašumi,AS
Adrese:
Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Telefons:
80002000
E-pasts:
vni@vni.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 10 197.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 101 970.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 102 970.00

Objekta informācija

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) atkārtotā elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:

bez adreses, Rīgā (kadastra numurs 0100 087 0249), kas sastāv no zemes vienības 1,2507 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 087 0243). Izsoles sākumcena EUR 101970. Izsoles solis - EUR 1000.

Izsoles sākums – 2022.gada 14.aprīlī, izsoles noslēgums – 2022.gada 16.maijā plkst. 13:00.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 4.maijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi"  norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Nekustamos īpašumus var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1 .

Saskaņot objektu apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi”, tālrunis uzziņām 80002000, 26320958.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.

http://www.vni.lv

 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 087 0243) atrodas juridiskām personām piederošas būvju daļas un juridiskas personas tiesiskajā valdījumā esoša būve:

1. Būves daļa (būves kadastra apzīmējums 0100 087 0343 004), Čiekurkalna 1.līnijā 11, Rīgā, kura ietilpst nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 087 2064) sastāvā.

2. Būves daļa (būves kadastra apzīmējums 0100 087 2009 005), Augstrozes ielā 1, Rīgā, kura ietilpst nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 087 2009) sastāvā.

3. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 087 0243 001) dzelzceļa pievedceļi Nr.33,59,63, stacija Čiekurkalns. Saskaņā ar NĪVKIS datiem būve (būves kadastra apzīmējums 0100 087 0243 001) atrodas juridiskas personas tiesiskajā valdījumā. Ņemot vērā, ka būve (būves kadastra apzīmējums 0100 087 0243 001) ir inženierbūve (dzelzceļš), tad tā nav ierakstāma zemesgrāmatā kā patstāvīgs īpašuma objekts atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 19.panta pirmās daļas 4.punktu. Dzelzceļš ir reģistrēts Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistrā - reģistrācijas apliecība Nr.1945.

Atbilstoši Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 22.10.2020. vēstulei Nr. DA-20-4673-nd zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 087 0243), bez adreses, Rīgā, ir uzskatāma par starpgabalu, jo zemesgabala daļa tehniskās apbūves teritorijā atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 17. pielikumam “Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi” atrodas dzelzceļa ekspluatācijas un dzelzceļa drošības aizsargjoslā. piekļūšanu zemesgabalam nodrošina Čiekurkalna 2.šķērslīnijas sarkanās līnijas un Augstrozes ielas sarkanās līnijas.

Papildu informācija
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.