Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 16.05.2022 13:00!
Izsoles sākums:
14.04.2022
Pieteikties var līdz:
04.05.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
16.05.2022 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
31.05.2022

Izsoles rīkotājs:
Valsts nekustamie īpašumi,AS
Adrese:
Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Telefons:
80002000
E-pasts:
vni@vni.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 464.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 4 640.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

 VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) atkārtotā elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:

 "Kalna Jaunzemos", Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9458 508 0028), kas sastāv no divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 9458 008 0028 008 un 9458 008 0028 009). Izsoles sākumcena EUR 4640. Izsoles solis - EUR 50.

 Izsoles sākums – 2022.gada 14.aprīlī, izsoles noslēgums – 2022.gada 16.maijā plkst. 13:00.

 Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 4.maijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi"  norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

 Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

 Nekustamos īpašumus var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

 Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1 .

 Saskaņot objektu apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi”, tālrunis uzziņām 80002000, 26320958.

 Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.

 http://www.vni.lv

 

Būve- graudu kalte (būves kadastra apzīmējums 9458 008 0028 008) ar kopējo platību 890,5 m2. Būve daļēji ir sagruvusi. Dabā palikusi ēkas daļa aptuveni 600 m2 platībā.

Būve- graudu kodināšanas punkts (būves kadastra apzīmējums 9458 008 0028 009) ar kopējo platību 22,5 m2. Dabā ir saglabājušies tikai monolītie betona pamati.

Valsts nekustamais īpašums atrodas uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9458 008 0028), kas ietilps nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra numurs 9458 008 0028) "Kalna Jaunzemi" Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, sastāvā, un ierakstīts Grundzāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.76. Zemes vienība neietilpst pārdodamā objekta sastāvā un pircējs neiegūst īpašuma tiesības uz zemi. Neatkarīgi no zemes un būvju īpašnieku gribas, pastāvēs piespiedu nomas tiesiskās attiecības starp būvju īpašnieku un zemes īpašnieku, un personai, kas būs būvju īpašnieks, būs pienākums maksāt piespiedu zemes nomas maksu zemes īpašniekam.

 

Papildu informācija
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.