Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 18.05.2022 13:53!
Izsoles sākums:
18.04.2022
Pieteikties var līdz:
08.05.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
18.05.2022 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
20.06.2022

Izsoles rīkotājs:
Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde
Adrese:
"Iktes", Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151
Telefons:
-
E-pasts:
pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 222.80
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 33 228.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 52 728.00

Objekta informācija

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ķeņģi", Raiskuma pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42740090056, kas sastāv no zemes vienības ar platību 3,45 ha, uz tās esošo mežaudzi 1,01ha, dzīvojamās mājas un četrām palīgēkām – Izsoles objekts, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Pašvaldībai piederošā īpašuma tiesības ir reģistrētas Vidzemes rajona tiesas Raiskuma  pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 507.

 

Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.cesis.lv, www.pargauja.lv un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par Izsoles objektu pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile).

 

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 33228,00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro, 00 centi).

 

Izsoles solis - 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi).

 

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 18. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2022. gada 18. maijam plkst. 13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 18. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2022. gada 8. maijam plkst. 23.59. Pirms pieteikšanās izsolei jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 3322,80 EUR (trīs tūkstoši trīs simti divdesmit divi euro un 80 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, banka: AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X, konts LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi "Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam “Ķeņģi” Raiskuma pagastā”.