Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 16.05.2022 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/751/2022-EIS
Izsoles sākums:
15.04.2022
Pieteikties var līdz:
05.05.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
16.05.2022 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
15.06.2022

Izsoles rīkotājs:
Aizkraukles novada pašvaldība
Adrese:
Lāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101
Telefons:
-
E-pasts:
dome@aizkraukle.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 5 355.70
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 53 557.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 115 657.00

Objekta informācija

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Pie Modrēniem” kas atrodas Aiviekstes pagastā, Aizkraukles novada ar kadastra Nr. 3242 007 0278, kas sastāv no vienas zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 3242 007 0278 - 17,98 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 53557,00 EUR. Izsoles solis  - 300,00 EUR. Nodrošinājums –5355,70 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20,00 EUR. Izsoles sākums – 15.04.2022. plkst.13:00., izsoles noslēgums 16.05.2022. plkst. 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 5355,70 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;

2) dalības maksa EUR 20,00 apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Pļaviņu apvienības pārvaldē, sazinoties pa telefonu 29388675.