Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2487/2021-EIS
Izsoles sākums:
25.11.2021
Pieteikties var līdz:
15.12.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
27.12.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
11.01.2022

Izsoles rīkotājs:
Jānis Jonas, ZTI
Adrese:
Tērbatas iela 59/61, Dz.nr. 7, Rīga, LV- 1001
Telefons:
67704014
E-pasts:
janis.jonas@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 300.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 11 300.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Aktuālais solījums:
-
Lai nosūtītu lūgumu autorizēt dalībai izsolē, pieslēdzies

Objekta informācija

 

Nekustamā īpašuma – neapdzīvojamas telpas Nr.40 ar kopējo platību 63.8m2 un pie tās piederošas 638/35126 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 01000260036001), 638/35126 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 01000260036002) un 638/35126 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 01000260036), kadastra Nr.0100 927 5495, kas atrodas Rīgā, Cēsu ielā 23-40 , kas ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.23342-40

 

publiskās izsoles noteikumi

 

Izsoles noteikumi, turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama neapdzīvojamas telpas Nr.40 ar kopējo platību 63.8m2 un pie tās piederošas 638/35126 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 01000260036001), 638/35126 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 01000260036002) un 638/35126 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 01000260036), kas atrodas Rīgā, Cēsu ielā 23-40, kas ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.23342-40, kadastra Nr. 0100 927 5495, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, publiskā izsole.

 

Ievērojot Latvijas Republikas Tiesu izpildītāju likuma 74.pantu, tiek noteikti šādi Nekustamā īpašuma labprātīgās publiskās izsoles nosacījumi:

 

1. Pārdodamā Nekustamā īpašuma sastāvs: neapdzīvojamas telpas Nr.40 ar kopējo platību 63.8m2 un pie tās piederošas 638/35126 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 01000260036001), 638/35126 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 01000260036002) un 638/35126 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 01000260036), kas atrodas Rīgā, Cēsu ielā 23-40, kas ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 23342-40, kadastra Nr. 0100 927 5495.

 

 

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

 

2.1.Atzīme – apgrūtinājums par labu “ RĪGAS SILTUMS”, Akciju sabiedrība, nodokļu maksātāja kods 40003286750: bezkanāla siltumtrase 2 76/140 mm ar platumu 0,43m, garumu 21 m un aizsargjoslu 2m no cauruļvada ārējās malas uz katru pusi. Kopējā teritorija, kuru aizņem “RĪGAS SILTUMS”, Akciju sabiedrība, nodokļu maksātāja kods 40003286750, siltumtīkli ar aizsargjoslu 93 kvm, saskaņā ar 2012.gada 5.marta vienošanās 1.punktu. Pamats: 2012.gada 5.marta vienošanās. Ieraksts pārnests no Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 23342 (žurnāls 300003198168).

 

2.2.Atzīme – nostiprināta hipotēka. Piedzinējs: CAPITAL GATE GROUP OU. Parādnieks: Dekarta Property, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs 40103297110. Pamats: 2020.gada 2.aprīļa Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmums lietā Nr.C30487017, 2020.gada 29.aprīļa Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas izpildu raksts civillietā Nr.C30487017.

 

 

3. Izsoles sākuma cena ir 11.300,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti euro, 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums 2021.gada 25.novembrī pulksten 13.00.

 

 

4. Persona, kura vēlas piedalīties Nekustamā īpašuma izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā no Nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā (1130,00 EUR) no Nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Ar autorizācijas brīdi dalībnieks apliecinājis, ka iepazinies ar Noteikumiem.

 

5. Maksāšanas līdzekļi noteikti euro (EUR). Izsole notiek ar augšupejošu soli – 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi). Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolei autorizēts tikai viens dalībnieks, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

 

6. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

 

7. Nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta, ja izsoles dalībnieks izsoles rezultātā nenosola Nekustamo īpašumu. Nosolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts Nekustamā īpašuma pirkuma maksā.

 

8. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības iegūt nekustamo īpašumu Latvijas Republikā.

 

9. Elektronisko izsoļu vietnē elektroniski sagatavotais akts uzskatāms par nodomu protokolu un tam ir informatīvs raksturs.

 

10. Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad viņš noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies.

 

11. Solīšana sākas no izsoles sākumcenas. Solītājs nevar reģistrēt solījumu, kas ir mazāks par izsoles sākumcenu vai vienāds ar to, atšķiras no izsoles sludinājumā noteiktā izsoles soļa vai ir mazāks par iepriekš reģistrētajiem solījumiem vai vienāds ar tiem. Reģistrētos solījumus nevar atsaukt vai mainīt.

 

12. Elektronisko izsoļu vietnē solījumi tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā, fiksējot solīto summu un solījuma reģistrēšanas laiku. Izsoles norises laikā šī informācija ir pieejama tiesu izpildītājam un izsoles dalībniekiem. Izsoles norises laikā un pēc izsoles noslēguma elektronisko izsoļu vietnē ir publiski pieejama informācija par augstāko nosolīto cenu

 

13. Izsole noslēdzas trīsdesmitajā dienā no Nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma pulksten 13.00, bet, ja trīsdesmitā diena iekrīt Latvijas Republikas brīvdienā vai svētku dienā, — nākamajā darbdienā līdz pulksten 13.00. Ja pēdējo piecu minūšu laikā pirms izsoles noslēgšanai noteiktā laika tiek reģistrēts solījums, izsoles laiks automātiski tiek pagarināts par piecām minūtēm. Ja pēdējās stundas laikā pirms izsoles noslēgšanas tiek konstatēti būtiski tehniski traucējumi, kas var ietekmēt izsoles rezultātu, un tie nav saistīti ar sistēmas drošības pārkāpumiem, izsoles laiks automātiski tiek pagarināts līdz nākamās darbdienas pulksten 13.00. Pēc izsoles noslēgšanas solījumus vairs nereģistrē un elektronisko izsoļu vietnē tiek norādīts izsoles noslēguma datums, laiks un pēdējais izdarītais solījums.

 

14. Tiesu izpildītājs jebkurā brīdī var pārtraukt izsoli pēc Nekustamā īpašuma īpašnieka lūguma. Paziņojumu par izsoles pārtraukšanu publicē elektronisko izsoļu vietnē.

 

15. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles noslēguma dienas jāsamaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto augstāko cenu un nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas, ieskaitot naudu zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā, par ko zvērināts tiesu izpildītājs sastāda paziņojumu.

 

16. Gadījumā, ja samaksa netiek veikta Noteikumu noteiktajā kārtībā un termiņā, persona, kura nosolījusi augstāko cenu, zaudē tiesības iegūt Nekustamo īpašumu, kā arī zaudē nodrošinājuma naudu. Zvērinātam tiesu izpildītājam jāpārskaita nodrošinājuma naudu Nekustamā īpašuma īpašniekam.

 

17. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc izsoles noslēguma dienas, ir jānoslēdz ar SIA “Dekarta Property” pirkuma līgums par nosolīto Nekustamo īpašumu, kā arī pie SIA “Dekarta Property” norādītā zvērināta notāra jāparaksta nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatai, lai reģistrētu Nekustamo īpašumu uz ieguvēja vārda. Izdevumus par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un izdevumus par zvērināta notāra pakalpojumiem sedz nosolītājs.

 

18. SIA “Dekarta Property” nodrošina Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.23342-40 II daļas 2.iedaļas 4.1., 4.2., 6.1., 6.2. ierakstu un IV.daļas 1., 2.iedaļas 2.1., 2.2. ierakstu dzēšanu attiecībā uz Nekustamo īpašumu reizē ar Pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma pirkuma līgums nevar būt noslēgts bez CAPITAL GATE GROUP OU, izsniegtā zemesgrāmatai adresētā nostiprinājuma lūguma par uz Nekustamo īpašumu par labu bankai reģistrētas hipotēkas dzēšanas.

 

19. Īpašuma tiesības pāriet pircējam pēc Pirkuma līguma noslēgšanas, pirkuma maksas pilnas summas samaksas un Pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.

 

20. Publiskās izsoles rezultātā iegūto naudu pārskaita ieinteresētai personai (Nekustamā īpašuma īpašniekam) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apliecinājuma par izsolē pārdotās mantas īpašuma tiesību maiņas saņemšanas.

 

21. Nekustamā īpašuma īpašniekam ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu un atteikties noslēgt pirkuma līgumu, par to rakstveidā paziņojot zvērinātam tiesu izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles noslēguma dienas. Šādā gadījumā personai, kura nosolījusi augstāko cenu, tiek atmaksāta samaksātā nodrošinājuma nauda un pirkuma maksa.

 

22. Izsoles dalības maksa Elektronisko izsoļu vietnē netiek atgriezta izsoles dalībniekiem.

 

23. Izsoles izziņošana un visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar izsoles nosacījumiem un zvērinātu tiesu izpildītāju metodiskajiem norādījumiem “Noteikumi par publiskajām izsolēm”.

 

24. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

 

24.1. izsolei nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks; neviens no izsoles dalībniekiem, kas pieteicies izsolei, nepārsola sākumcenu;

 

24.2. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas;

 

24.3. izsoles norises laikā, izņemot Noteikumu 13.punktā minēto gadījumu, vai 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu. 

 

 

25. Nekustamo īpašumu var apskatīt, sazinoties ar SIA “Dekarta Property” pa tālr. +371 67775869.

 

Pielikumā ir nekustamā īpašuma plāns, pirkuma līguma projekts.