Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 26.11.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2218/2021-EIS
Izsoles sākums:
27.10.2021
Pieteikties var līdz:
16.11.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
26.11.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
13.12.2021

Izsoles rīkotājs:
Valsts nekustamie īpašumi,AS
Adrese:
Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Telefons:
80002000
E-pasts:
vni@vni.lv

Izsoles kārta:
Atkārtota
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 168.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 1 680.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 1 780.00

Objekta informācija

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:

"Saulessvece", Manģenes ielā 3, Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā (kadastra numurs 6284 006 0157), kas sastāv no zemes vienības 1,3 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6284 006 0157) un būves (būves kadastra apzīmējums 6284 006 0157 001). Izsoles sākumcena EUR 1680. Izsoles solis - EUR 100.

Izsoles sākums – 2021.gada 27.oktobrī, izsoles noslēgums – 2021.gada 26.novembrī plkst. 13:00.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 16.novembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi"  norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1 .

Saskaņot objektu apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi”, tālrunis uzziņām 80002000, 26320958.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.

 

http://www.vni.lv

Ar 2021.gada 5.janvāra vēstuli Nr. KNP/2.13/21/18 Kuldīgas novada pašvaldība informējusi, ka nekustamais īpašums “Saulessvece” Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, objekta kadastra apzīmējums 6284 006 0157 001, ar Kuldīgas novada Domes 17.12.2020. lēmumu “Par vidi degradējošo, sagruvušo vai cilvēku drošību apdraudošo būvju saraksta apstiprināšanu Kuldīgas pilsētā un Kuldīgas novada pagastos” (protokols Nr. 22, p. 24.) iekļauts vidi degradējošo, sagruvušo vai cilvēku drošību apdraudošo būvju sarakstā, kuru saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta pirmās daļas 1.4 punktu apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā.

Kuldīgas novada pašvaldības būvvalde izdevusi atzinumu par būves ekspluatācijas pārbaudi, Nr. BIS-BV-15.1-2020-689 (skatīt pielikumā).

Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes 22.12.2020. sēdē pieņemts lēmums (prot Nr.54):

- uzdot nekustamā īpašuma Saulessvece", Manģenes ielā 3, Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, īpašniekam nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.maijam veikt pasākumus pret iekļūšanu ēkā ar kadastra apzīmējumu 6284 006 0157 001;

- uzdot ēkās ar kadastra apzīmējumu 6284 006 0157 001 īpašniekam līdz 2021.gada 1.septembrim Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldē iesniegt būvju tehniskās apsekošanas atzinumu saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”;

- ja būves tehniskās apsekošanas atzinumā konstatēta ēkas bīstamība, uzdot īpašniekam līdz 2022.gada 1.jūnijam novērst konstatēto ēkas bīstamību atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, par to informējot pašvaldību.

 

 

Papildu informācija
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.