Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 26.11.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2186/2021-EIS
Izsoles sākums:
27.10.2021
Pieteikties var līdz:
16.11.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
26.11.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
28.12.2021

Izsoles rīkotājs:
Ventspils novada pašvaldība
Adrese:
Skolas iela 4 Ventspils
Telefons:
29478380
E-pasts:
info@ventspilsnd.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 592.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 5 920.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Krasta iela 12, Piltenē, Ventspils novadā, kadastra numurs 98130030223, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98130030223, platība 0,5121 ha.

Izsoles sākumcena – 5920 EUR, nodrošinājums – 592 EUR, izsoles solis – 100 EUR.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2021. gada 27. oktobrī  plkst. 13:00 un noslēdzas 2021.gada 26. novembrī plkst. 13:00.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2021. gada 27. oktobra plkst.13:00 un noslēdzas 2021. gada 16. novembrī plkst. 23:59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 16. novembra plkst. 23:59 jāiemaksā nodrošinājums 592 EUR apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS "Swedbank", kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma Krasta iela 12, Piltenē, izsoles nodrošinājums”, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 EUR apmaksa, saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu, saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese - Skolas iela 4, Ventspils, un Ventspils novada pašvaldības portālā: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Papildus informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot  Piltenes pagasta pārvaldes vadītājam: tālrunis – 26820888; e-pasts: piltene@ventspilsnd.lv . Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.