Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1894/2021-EIS
Izsoles sākums:
14.09.2021
Pieteikties var līdz:
04.10.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.10.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
29.10.2021

Izsoles rīkotājs:
Ogres novada pašvaldība
Adrese:
Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV 5001
Telefons:
-
E-pasts:
ogredome@ogresnovads.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 150.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 1 500.00
Izsoles solis:
€ 20.00
Aktuālais solījums:
€ 1 660.00
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autentificējies

Objekta informācija

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ”Glāznieki 101”, Glāznieki, Suntažu pag., Ogres nov., kadastra numurs 7488 006 0391, kas sastāv no zemes vienības 0,0723 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7488 006 0391 (turpmāk – Nekustamais īpašums) atsavināšanai. Nekustamais īpašums nav apbūvēts, nav iznomāts, tas netiek izmantots.

 

Sākumcena – EUR 1500,00, solis – EUR 20, nodrošinājuma maksa – EUR 150,00.

 

Izsole sākas 14.09.2021 plkst. 13.00, noslēdzas  14.10.2021 plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 14.09.2021 plkst.13.00 līdz 04.10.2021 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 29.10.2021.

 

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - " Nekustamā īpašuma ”Glāznieki 101” izsoles nodrošinājums ".

 

Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt (+371) 27838313.

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.