Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 13.10.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1825/2021-EIS
Izsoles sākums:
13.09.2021
Pieteikties var līdz:
03.10.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
13.10.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
01.11.2021

Izsoles rīkotājs:
Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese:
Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601
Telefons:
64622238
E-pasts:
info@rezeknesnovads.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 271.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 2 718.00
Izsoles solis:
€ 25.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rēzeknes novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod dzīvokļa īpašumu Nr.4. kas atrodas “Skolas māja”, Kristceļi, Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7898 900 0159, platībā 34,3 m², kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 343/2092 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 78980010267001 un kopīpašuma 343/2092 domājamo daļu no zemes ar kadastra apzīmējumu 78980010267. Izsoles sākumcena - EUR 500,00. Izsoles solis - EUR 25.00. Nodrošinājums - EUR 50,00. Izsoles sākums – 13.09.2021., izsoles noslēgums – 13.10.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums iestāde “Viļānu apvienības pārvalde” reģ. Nr.40900036645, AS SWEDBANK, norēķinu kontā: LV27HABA0551051063435, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. Pirkuma apmaksa - līdz 01.11.2021. atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde” reģ. Nr.40900036645, AS SWEDBANK, norēķinu kontā: LV27HABA0551051063435. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Saskaņot objekta apskates laiku var SIA „Viļānu namsaimnieks” pārstāvi pa tālruni 64662486.