Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1737/2021-EIS
Izsoles sākums:
23.08.2021
Pieteikties var līdz:
12.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
22.09.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
06.10.2021

Izsoles rīkotājs:
Smiltenes novada dome
Adrese:
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Telefons:
64774844
E-pasts:
dome@smiltene.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 006.10
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 30 061.00
Izsoles solis:
€ 150.00
Aktuālais solījums:
-

Objekta informācija

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu - augošus kokus (kailcirtē) ar kopējo izcērtamo platību 3,04 ha un aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 911,74 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Zīleskalns”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 94580040013, 1.kvartāla 2., 3., 7. nogabalā.

Izsoles sākumcena – 30061,00 EUR. Izsoles solis – EUR 150,00.

Nodrošinājuma nauda -  10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas t.i 3006.10  euro (trīs tūkstoši seši euro 10 centi), ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības, reģ.Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā: Nr. LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Izsoles sākums – 23.08.2021. plkst. 13.00. Reģistrācija izsolei – līdz 12.09.2021.

Izsoles noslēgums – 22.09.2021. plkst.13.00.

Pirkuma maksa - par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā: LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29449680.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.