Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 16.09.2021 13:29!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1714/2021-EIS
Izsoles sākums:
17.08.2021
Pieteikties var līdz:
06.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
16.09.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
18.10.2021

Izsoles rīkotājs:
Kuldīgas novada pašvaldība
Adrese:
Baznīcas iela 1, Kuldīgas, LV-3301
Telefons:
63322469
E-pasts:
dome@kuldiga.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 180.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 1 800.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 5 500.00

Objekta informācija

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d

elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ievu alejā 17, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62010340090).  Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62010340090, platība 656 m2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

 

Par īpašumu 2019. gada 11. februārī noslēgts zemes nomas līgums (reģ. Nr. 0089/2019), kura termiņš beigsies, ja notiks izsludinātā izsole un Kuldīgas novada dome pieņems lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Uz zemes vienības atrodas dzīvojamais vagons ar riteņiem un nojume, kas tiks noņemti, ja izsoles rezultātā zemes vienību neiegūs esošais nomnieks. Darbi tiks veikti 1 (viena) mēneša laikā pēc Kuldīgas novada domes pieņemtā lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

Nosacītā cena: 1800 EUR, drošības nauda: 180 EUR, izsoles solis 50 EUR.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 17. augustā plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 16. septembrī plkst. 13.00.

 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.  gada 6. septembra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 180 EUR apmērā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot “Ievu aleja 17, izsole” un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic dalības maksa 20,00 EUR apmērā, apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

 

Samaksa par pirkumu – jāpārskaita 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas par pirkuma maksu.

 

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu dome@kuldiga.lv