Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1253/2021-EIS
Izsoles sākums:
01.07.2021
Pieteikties var līdz:
21.07.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
02.08.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
17.08.2021

Izsoles rīkotājs:
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese:
Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Telefons:
67012007
E-pasts:
izsolesdzmpk@riga.lv

Izsoles kārta:
Atkārtota
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 161.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
€ 65.00
Sākumcena:
€ 1 610.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Aktuālais solījums:
€ 1 710.00

Objekta informācija

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk – Komisija), Elektronisko izsoļu vietnē (turpmāk – EIV) elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli atsavina:

Neapdzīvojamo telpu Krustpils ielā 60A, Rīgā (kadastra numurs 0100 926 5146), un neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no ēkām un zemesgabala (turpmāk- Objekts).
Izsoles nosacītā cena: 1610 EUR. Izsoles solis: 100 EUR.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas pilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:
Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai
AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,
maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:
1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 161 EUR apmērā;
2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,
un izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā EIV, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu.

Izsoles sākums – 2021.gada 01.jūlijā, izsoles noslēgums – 2021.gada 02.augustā plkst.13:00.

Izsoles reģistrācijas beigu termiņš – 21.07.2021.

Fiziska persona, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā piedalīties izsolē, iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:
1) patstāvīgi, izmantojot EIV (https://izsoles.ta.gov.lv);
2) klātienē pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora, kurš noslēdzis līgumu ar Tiesu administrāciju par izsoļu organizēšanu EIV.
Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.
Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.

Papildu informācija
Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.