Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 16.06.2021 13:31!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/991/2021-EIS
Izsoles sākums:
17.05.2021
Pieteikties var līdz:
06.06.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
16.06.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
27.07.2021

Izsoles rīkotājs:
Rūjienas novada pašvaldība
Adrese:
Raiņa iela 3, Rūjiena, LV-4240
Telefons:
64263149
E-pasts:
rujiena@rujiena.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 373.06
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 3 730.60
Izsoles solis:
€ 150.00
Nosolītā cena:
€ 7 480.60

Objekta informācija

Rūjienas novada pašvaldība  elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli

pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Meždibeni”, Jeru pagastā, Rūjienas

novadā, kadastra Nr.9658 006 0106, kas sastāv no trīs būvēm – dzīvojamā māja,

kadastra apzīmējums 9658 006 0106 001, ar kopējo platību 77.90 m 2 , kūts, kadastra

apzīmējums 9658 006 0106 002, ar kopējo platību 72.20 m 2 , pirts, kadastra

apzīmējums 9658 006 0106 003, ar kopējo platību 11.40 m 2 , zemesgabala, kadastra

apzīmējums 9658 006 0106, ar kopējo platību 1.2274 ha.

Izsoles sākumcena (nosacītā cena) - EUR 3 730.60 (trīs tūkstoši septiņi simti

trīsdesmit eiro un trīsdesmit centi). Izsoles solis - EUR 150 (viens simts piecdesmit

eiro).

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Ar izsoles

noteikumiem var iepazīties www.rujiena.lv vai  https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles

objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 64207819 vai 25662217.

Izsoles sākums 17.05.2021. plkst.13.00, izsoles noslēgums 16.06.2021. plkst.13.00.

Izsoles pretendentiem pieteikumi izsolei jāiesniedz elektronisko izsoļu

vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 17.05.2021. plkst.13.00 līdz 06.06.2021. plkst.23.59.

 Izsoles nodrošinājums – 10% no Objekta sākumcenas, t.i., 373.06 EUR (trīs simti

septiņdesmit trīs euro un 6 centi). Personai, kura vēlas piedalīties izsolē Objekta

nodrošinājums 20 (divdesmit) dienu laikā no izsoles sākuma datuma jāpārskaita

Rūjienas novada pašvaldības, (reģ. Nr. 90009115162) norēķinu kontā:

LV13HABA0551002360569, „Swedbank” AS, kods HABALV22, norādot

maksājuma mērķi “Nekustamā īpašuma “Meždibeni”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā,

izsoles nodrošinājums”.

Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu

vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem - 20,00 EUR (divdesmit

euro 00 centi), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.