Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 16.06.2021 13:26!
Izsoles sākums:
17.05.2021
Pieteikties var līdz:
06.06.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
16.06.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
27.07.2021

Izsoles rīkotājs:
Rūjienas novada pašvaldība
Adrese:
Raiņa iela 3, Rūjiena, LV-4240
Telefons:
64263149
E-pasts:
rujiena@rujiena.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 278.15
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 2 781.50
Izsoles solis:
€ 250.00
Nosolītā cena:
€ 6 281.50

Objekta informācija

Rūjienas novada pašvaldība elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod

pašvaldības nekustamo īpašumu Kronvalda iela 32, Rūjiena, Rūjienas novads,

kadastra Nr.9615 003 0811, kas sastāv no trīs būvēm – dzīvojamā māja, kadastra

apzīmējums 9615 003 0811 001, ar kopējo platību 46,90m 2 , saimniecības ēka,

kadastra apzīmējums 9615 003 0811 002, ar kopējo platību 17,90m 2 , saimniecības

ēka, kadastra apzīmējums 9615 003 0811 003, ar kopējo platību 53,10m 2 ,

zemesgabala, kadastra apzīmējums 9615 003 0811, ar kopējo platību 2538m 2 .

Izsoles sākumcena (nosacītā cena) – EUR 2781,50 (divi tūkstoši septiņi simti

astoņdesmit viens eiro un 50 centi). Izsoles solis – EUR 250,00 (divi simti piecdesmit

eiro 00 centi).

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Ar izsoles

noteikumiem var iepazīties www.rujiena.lv vai https://izsoles.ta.gov.lv. Objektu var

apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 64207819 vai 25662217.

Izsoles sākums 17.05.2021. plkst.13.00, izsoles noslēgums 16.06.2021. plkst.13.00.

Izsoles pretendentiem pieteikumi izsolei jāiesniedz elektronisko izsoļu vietnē

https://izsoles.ta.gov.lv. no 17.05.2021. plkst.13.00 līdz 06.06.2021. plkst. 23.59.

Izsoles nodrošinājums – EUR 278,15 (divi simti septiņdesmit astoņi eiro un 15 centi)

20 dienu laikā no izsoles sākuma datuma jāiemaksā Rūjienas novada pašvaldības

kontā, (reģ. Nr. 90009115162) norēķinu kontā: LV13HABA0551002360569,

„Swedbank” AS, kods HABALV22, maksājuma mērķis “Nekustamā īpašuma

Kronvalda ielā 32, Rūjienā, Rūjienas novadā, izsoles nodrošinājums”.

Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē

https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem – EUR 20,00 (divdesmit eiro 00

centi), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.