Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 11.06.2021 13:33!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/965/2021-EIS
Izsoles sākums:
12.05.2021
Pieteikties var līdz:
01.06.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
11.06.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
27.06.2021

Izsoles rīkotājs:
Salaspils novada dome
Adrese:
Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils pilsēta, LV-2169
Telefons:
-
E-pasts:
antra.zubule@salaspils.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 248.77
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 12 487.76
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 29 687.76

Objekta informācija

Salaspils novada dome elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) rīko pašvaldības kustamās mantas (augošu koku cirsmas) izsoli.

Izsoles priekšmets – kokmateriāli, kas iegūti augošu koku izlases cirtes rezultātā pašvaldībai piederošajā zemesgabalā Rīgas ielā 123, Salaspilī (kadastra Nr. 8011 002 0413).

Kopējais kokmateriālu apjoms – 580.54 m³.

Elektroniskās izsoles sākumcena ir 12 487.76 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi euro, 76 centri) (bez PVN).

 Nodrošinājums 10% no izsoles sākuma cenas, 1248.77 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit astoņi euro, 77 centi).

Izsoles sākums 12.05.2021. plkst.13:00, izsoles noslēgums 11.06.2021. plkst.13.00.

Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 12.05.2021. plkst.13:00 līdz 01.06.2021.  plkst.23:59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums Salaspils pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka", konts LV58UNLA0033300130607, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami www.salaspils.lv  vai  https://izsoles.ta.gov.lv.

 

Papildu informācija pa tālruni 29253603.