Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 16.06.2021 13:20!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1018/2021-EIS
Izsoles sākums:
17.05.2021
Pieteikties var līdz:
06.06.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
16.06.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
16.07.2021

Izsoles rīkotājs:
Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese:
90009112679
Telefons:
64607191
E-pasts:
izsoles@rezeknesnovads.lv

Izsoles kārta:
4.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 137.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 1 370.00
Izsoles solis:
€ 15.00
Nosolītā cena:
€ 2 030.00

Objekta informācija

 Rēzeknes novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod dzīvokļa īpašumu Nr.19. kas atrodas Kalna iela 4, Dubuļi, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7862 900 0126, platībā 66.8 m², kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 6380/87698 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0145 001 un kopīpašuma 6380/87698 domājamo daļu no zemes ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0145.

 Izsoles sākumcena - EUR 1 370,00. Izsoles solis - EUR 15.00. Nodrošinājums - EUR 137.00. Izsoles sākums – 17.05.2021., izsoles noslēgums – 16.06.2021. plkst.13.00.

 Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” norēķinu kontā AS “Swedbank”, LV56HABA0551046661635, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

 Pirkuma apmaksa - līdz 16.07.2021. atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” norēķinu kontā AS "Swedbank", LV56HABA0551046661635.

 

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.

 

Saskaņot objekta apskates laiku var struktūrvienībā “Kaunatas pagasta pārvalde”, pa tālruni 29224840 vai 64667001.