Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 16.06.2021 14:26!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1019/2021-EIS
Izsoles sākums:
17.05.2021
Pieteikties var līdz:
06.06.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
16.06.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
09.07.2021

Izsoles rīkotājs:
Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese:
90009112679
Telefons:
64607191
E-pasts:
izsoles@rezeknesnovads.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 553.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 5 530.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 20 830.00

Objekta informācija

Rēzeknes novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu, kas atrodas “Sakstagala ambulance”, Sakstagala pagasts, ar kadastra Nr.7886 006 0500,  kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 006 0500  ar platību 0,4381 ha un trim būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7886 006 0500 001, 7886 006 0500 002, 7886 006 0500 003, kas atrodas Baznīcas ielā 11, Ciskādos, Sakstagala pagastā, Rēzeknes novads. Izsoles sākumcena - EUR 5 530,00. Izsoles solis - EUR 300,00. Nodrošinājums - EUR 553,00. Izsoles sākums – 17.05.2021., izsoles noslēgums – 16.06.2021. plkst.13.00. Pirkuma apmaksa - līdz 09.07.2021. atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā iestādes “Dricānu pagastu apvienība” AS “SEB banka”, norēķinu kontā: LV57UNLA0055001287330. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.

 Saskaņot objekta apskates laiku var struktūrvienībā Sakstagala pagasta pārvalde” ar pārstāvi pa tālruni 64640550 vai 28305701.