Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 06.05.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/617/2021-EIS
Izsoles sākums:
06.04.2021
Pieteikties var līdz:
26.04.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
06.05.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
05.06.2021

Izsoles rīkotājs:
Priekuļu novada pašvaldība
Adrese:
Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads
Telefons:
29249293
E-pasts:
inita.jansone@priekulunovads.lv

Izsoles kārta:
4.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 400.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 14 000.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un Priekuļu novada domes 2020.gada 28.maija sēdes lēmumu Nr.231, protokols Nr.10, p.14. „Par nekustamā īpašuma “Mālkalni”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai”, 100% par EUR tiek pārdots Priekuļu novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu  “Mālkalni”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.42600030259, kas sastāv no divām zemes vienībām: zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 4260 003 0259,   0,9316 ha  kopplatībā un nepabeigtas jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0259 001 uz tās, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0260,  1,83 ha kopplatībā un nepabeigtas jaunbūves 4260 003 0260 001 uz tās, zemes vienībām zemes lietošanas mērķis ir noteikts – valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve