Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 06.05.2021 13:08!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/609/2021-EIS
Izsoles sākums:
06.04.2021
Pieteikties var līdz:
26.04.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
06.05.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
05.06.2021

Izsoles rīkotājs:
Ozolnieku novada pašvaldība
Adrese:
Stadiona iela 10, Ozolnieki, LV - 3018
Telefons:
63084721
E-pasts:
ozolnieki@ozolnieki.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 15 000.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 28 200.00

Objekta informācija

 

PAZIŅOJUMS  PAR  ELEKTRONISKO IZSOLI

Ozolnieku novada dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Ozolnieku novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Aizupe 161A”, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, kadastra Nr.54660011352, kura sastāvā ir zemes vienība 0,0863ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54660011350 un ēka ar kadastra apzīmējumu 54660011350001.  
Pirmās izsoles sākumcena – EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro, 00 centi).
Izsoles solis – EUR 300,00  (trīs simti euro).
Nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā īpašuma nosacītās cenas  EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro). Nodrošinājuma samaksa veicama Ozolnieku novada domes bankas norēķinu kontā Nr. LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, kods: HABALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma “Aizupe 161A”,Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, izsoles nodrošinājums”.

Maksa par dalību izsolē EUR 20,00 (divdesmit euro) vietnes administratoram saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotu rēķinu.

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles norises dienas.

 Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek no 2021.gada 6.aprīļa pl.13.00 līdz 2021.gada  26.aprīlim 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021.gada 6.apīlī pl.13.00 un noslēdzas 2021.gada 6.maijā pl.13.00.