Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 06.05.2021 13:00!
Izsoles sākums:
06.04.2021
Pieteikties var līdz:
26.04.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
06.05.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
05.06.2021

Izsoles rīkotājs:
Ozolnieku novada pašvaldība
Adrese:
Stadiona iela 10, Ozolnieki, LV - 3018
Telefons:
63084721
E-pasts:
ozolnieki@ozolnieki.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 10 000.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

PAZIŅOJUMS  PAR  ELEKTRONISKO IZSOLI

Ozolnieku novada dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Ozolnieku novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Parka iela 2A, Brankas, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr.54440050830, kura sastāvā ir zemes vienība 0,0939ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54440050812,
Pirmās izsoles sākumcena – EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro, 00 centi).
Izsoles solis – EUR 200,00  (divi simti euro).
Nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā īpašuma nosacītās cenas  EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro). Nodrošinājuma samaksa veicama Ozolnieku novada domes bankas norēķinu kontā Nr. LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, kods: HABALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Parka iela 2A, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, izsoles nodrošinājums”.

Maksa par dalību izsolē EUR 20,00 (divdesmit euro) vietnes administratoram saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotu rēķinu.

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles norises dienas.

 Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek no 2021.gada 6.aprīļa līdz 2021.gada 26.aprīlim pl.23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021.gada 6.aprīlī un noslēdzas 2021.gada 6.maijā pl.13.00.