Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 06.05.2021 13:00!
Izsoles sākums:
06.04.2021
Pieteikties var līdz:
26.04.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
06.05.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
20.05.2021

Izsoles rīkotājs:
Rugāju novada dome
Adrese:
Kurmenes 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570
Telefons:
-
E-pasts:
planotaji@rugaji.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 760.20
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 7 602.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 7 802.00

Objekta informācija

Rugāju novada dome elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdot nekustamo īpašumu „Auzenes”  Rugāju novadā Rugāju pagastā ar kadastra Nr. 38740120419, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740120427 – 3,67 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 7 602,00 EUR, izsoles solis - 200,00 EUR.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 06.04.2021. plkst.13:00 līdz 26.04.2021. plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole sākas 06.04.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 06.05.2021. plkst.13:00.

Nodrošinājuma nauda -  10% no nekustamā īpašuma sākumcenas, tas ir 760,20 EUR, jāiemaksā Rugāju novada domes kontā AS „Citadele banka”, konta Nr. LV73PARX0012628470001, maksājuma mērķi norādot “Nekustamais īpašums “Auzenes”, kadastra Nr.38740120419”. Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.

Tālrunis informācijai: 29342304