Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 18.01.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/3565/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.12.2020
Pieteikties var līdz:
07.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
18.01.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
01.02.2021
Izsoles rīkotājs:
Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor,SIA
Izsoles kārta:
Atkārtota
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 42.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 420.00
Izsoles solis:
€ 40.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu Nr.3, “Jaunā māja”, Cīrava, Cīravas pagasts, Aizputes novads, kadastra Nr.6448 900 0145.
 
Izsoles sākums – 18.12.2020., izsoles noslēgums – 18.01.2021. plkst.13.00.

Izsoles sākumcena EUR 420.00. Izsoles solis - EUR 40.00. Nodrošinājums – EUR 42.00.
 
Dzīvoklis ir izīrēts uz nenoteiktu laiku saskaņā ar beztermiņa īres līgumu. Atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 8.pantam, ja dzīvojamā māja vai dzīvoklis pāriet citas juridiskās vai fiziskās personas īpašumā, jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā īpašnieka noslēgtie dzīvojamās telpas īres līgumi.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 07.01.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
 
Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši 
elektroniskās izsoles noteikumiem.
 
Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.
 
Elektroniskās izsoles norises noteikumi: 
https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
 
Saskaņot objekta apskates laiku var SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348