Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/3155/2020-EIS
Izsoles sākums:
16.10.2020
Pieteikties var līdz:
05.11.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
16.11.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
30.11.2020
Izsoles rīkotājs:
Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor,SIA
Izsoles kārta:
Atkārtota
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 560.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 15 600.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.6, Pērkoņu ielā 17, Ventspilī, ar kadastra Nr.2700 901 1519.

 
Izsoles sākums – 16.10.2020., izsoles noslēgums – 16.11.2020. plkst.13.00.

 
Izsoles sākumcena EUR 15 600.00. Izsoles solis - EUR 300.00. Nodrošinājums – EUR 1650.00.

 
Dzīvoklis ir izīrēts uz nenoteiktu laiku saskaņā ar beztermiņa īres līgumu. Atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 8.pantam, ja dzīvojamā māja vai dzīvoklis pāriet citas juridiskās vai fiziskās personas īpašumā, jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā īpašnieka noslēgtie dzīvojamās telpas īres līgumi.

 
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.11.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

 
Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši 
elektroniskās izsoles noteikumiem.

 
Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

 
Elektroniskās izsoles norises noteikumi: 
https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

 
Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.