Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 23.11.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/3195/2020-EIS
Izsoles sākums:
22.10.2020
Pieteikties var līdz:
11.11.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
23.11.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
07.12.2020
Izsoles rīkotājs:
Rīgas domes Īpašuma departaments
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 360.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 33 600.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas pilsētas pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Salacas ielā 10, Rīgā.

Izsoles sākums – 22.10.2020., izsoles noslēgums – 23.11.2020. plkst.13.00.

Izsoles sākumcena: 33 600 EUR (26,60 EUR/m²).

Izsoles solis: 300 EUR.

Platība: 1263 m².

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 072 2114) atrodas Latgales priekšpilsētā, kvartālā starp Salacas ielu, Ogres ielu, Zilupes ielu un Dzērvju ielu. Tas piegul Salacas ielai, kas ir „E” kategorijas iela, pa kuru ir nodrošināta ērta piekļūšana pie zemesgabala.

Zemesgabals nav iznomāts, netiek izmantots un ir norobežots ar žogu.

Zemesgabalā aug atsevišķi koki. Izmantojot zemesgabalu, jāievēro Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.204 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34)  zemesgabals atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J). (Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam (RTP 2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies jauktas centra apbūves teritorijā (JC2)).

Informācija par inženiertīkliem:

ūdensvads d250, pašteces kanalizācijas vads d225, lietus kanalizācijas vads d250, zemsprieguma elektrisko tīklu kabelis, elektronisko sakaru tīklu pazemes kanalizācija un zema spiediena gāzes vads d108 izbūvēts Salacas ielā. Zemesgabalu šķērso pazemes siltumtrase 2d600. Zemesgabalā (kadastra apzīmējums 0100 072 2190) atrodas transformatoru punkts TP-1340. Zemesgabalā neatrodas telekomunikāciju tīkli, kas kā zemesgabala apgrūtinājums ierakstīti Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000054937. Pieslēgšanās iespējas inženierkomunikāciju tīkliem ar to turētājiem nav saskaņotas.

Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 11.11.2020. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas – jāieskaita Rīgas pilsētas pašvaldības (reģistrācijas Nr.90011524360) norēķinu kontā: Nr.LV30RIKO0020300000000, „Luminor Bank AS Latvijas filiāle”, bankas kods RIKOLV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Salacas ielā 10, Rīgā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1

id.riga.lv

Uzziņas pa tālruni: 25666566; 67026307 vai pa e-pastu: ivita.helde@riga.lv