Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 23.11.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/3197/2020-EIS
Izsoles sākums:
23.10.2020
Pieteikties var līdz:
12.11.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
23.11.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
03.12.2020
Izsoles rīkotājs:
AS “Latvenergo”
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 7 190.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 71 900.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 72 900.00

Objekta informācija

AS "Latvenergo", reģistrācijas Nr.40003032949; adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu:

Dzirnavu iela 7B, Gulbene, Gulbenes novads (kadastra numurs 50010060295), kas sastāv no kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 50010060290, 2493 m² platībā un administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 50010060224020 1359.4 m² platībā. Īpašuma tiesības nostiprinātas Gulbenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000584883.

Piebraucamais ceļš, kas atrodas uz izsolāmās zemes vienības, nodrošina piekļuvi Izsoles objektam, kā arī blakus esošajam Latvenergo sakaru tornim -  nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 50010060224, adrese: Dzirnavu iela 7, Gulbene, Gulbenes novads, kas reģistrēts Gulbenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000487507. Izsoles uzvarētājs vienlaicīgi ar Izsoles objekta pirkuma līgumu slēdz līgumu par piebraucamā ceļa servitūta nodibināšanu par labu blakus esošajam Latvenergo īpašumam  ar kadastra numuru 50010060224, adrese: Dzirnavu iela 7, Gulbene, Gulbenes novads.

 

Izsoles sākumcena EUR 71 900. Izsoles solis – EUR 1000.

Izsoles sākums – 2020.gada 23.oktobris plkst.13:00, reģistrācija izsolei līdz 2020.gada 12.novembrim plkst.23:59, izsoles noslēgums – 2020.gada 23.novembrī plkst.13:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, pirkuma līguma un ceļa servitūta līguma projektu var Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv), kā arī Izsoles organizētāja mājas lapā (www.latvenergo.lv  - sadaļā Par mums/Nekustamie īpašumi/izsoles).

Tālrunis kontaktinformācijai 67728801, mob.tālr. 28626308