Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 21.10.2020 13:00!
Izsoles sākums:
21.09.2020
Pieteikties var līdz:
11.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
21.10.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
23.11.2020
Izsoles rīkotājs:
Valsts nekustamie īpašumi,AS
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 339 760.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 3 397 600.00
Izsoles solis:
€ 5 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Brīvības ielā 61, Rīgā (kadastra Nr. 0100 020 0031), sastāv no zemes vienības 1953 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 020 0031), administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 0100 020 0031 001) ar kopējo platību 8552,8 m² un inženierbūves - laukuma ar cieto segumu.

Izsoles sākumcena EUR 3397600, Izsoles solis - EUR 5000.

Izsoles sākums – 2020.gada 21.septembris, izsoles noslēgums – 2020.gada 21.oktobris plkst. 13:00.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 11.oktobrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi"  norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 80002000, 26320958.

 

Būtiskie nosacījumi:

1.      Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu vai arī norēķināties viena mēneša laikā. Pirkuma līguma forma  pielikumā. Gadījumā, ja pircējs izvēlēsies slēgt pirkuma līgumu, kas paredz izmantot kredītiestādes izsniegtu aizdevumu, pirkuma līgumā tiks iekļauti visi speciālie punkti, kas iekļauti pirkuma līguma formā ar tūlītēju samaksu.

2.      Ēka Rīgā, Brīvības ielā 61 ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis “Īres nams ar veikaliem” (valsts aizsardzības Nr. 7962), kā arī ēkas daļa ir atzīta par valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietu “Komunistiskā režīma represīvo iestāžu darbības vieta – “Stūra māja” (valsts aizsardzības Nr. 8684). Nacionālā kultūras mantojamu pārvaldes norādījumi pielikumā.

3.      26.02.2018. noslēgts telpu nomas līgums Nr. 3/1-2-18-36/408 ar VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", iznomātā platība 17,6 m², līguma termiņš 31.12.2020.

4.      13.05.2020. noslēgts telpu nomas līgums Nr. IEN/2020/1046 ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību, iznomātā platība 690 m², līguma termiņš 31.12.2050. Līgums reģistrēts zemesgrāmatā. Līdz Objekta pirkuma līguma parakstīšanai tiks parakstīta vienošanās par grozījumiem nomas līgumā, kas tiks reģistrēta zemesgrāmatā. Nomas līgums un vienošanās par grozījumiem nomas līgumā pielikumā.

5.      Pagraba pārsegums zem ēkas pagalma ir neapmierinošā un avārijas stāvoklī. Ir uzsākta pagraba pārsegumu stiprināšanas un bīstamības novēršanas darbu organizēšana. Objekta pircējam ir jāstājas VNĪ vietā un ir pienākums pārņemt saistības un tiesības, kas izrietēs no noslēgtajiem būvniecības procesa līgumiem, ja tādi tiks noslēgti līdz pirkuma līguma noslēgšanai.

Papildu informācija
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.