Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.10.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2856/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.09.2020
Pieteikties var līdz:
07.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
19.10.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
19.11.2020
Izsoles rīkotājs:
Jānis Lazdāns, ZTI
Izsoles kārta:
3.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 7 840.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 78 400.00
Izsoles solis:
€ 5 000.00
Nosolītā cena:
€ 88 400.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.59 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns, ar prakses vietu: Skolas iela 9-13, Rīga, pārdod trešajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA Biķernieku 200, reģistrācijas Nr.40103938486.

Tiek izsolīts nekustamais īpašums - Miera iela 34, Salaspils, LV-2169, kadastra Nr. 8011 503 0782, kas sastāv no ēkas ar kadastra nr. 80115030782 (galvenais laboratorijas korpuss (kadastra apzīmējums 80110030101019) ar kopējo platību 8200 m2), kas atrodas uz fiziskai personai piederošā zemes gabala 27,5105 ha platībā (ēkas lietošanā/nomā paredzētā zemes gabala platība 9000m2) ar kadastra nr. 80110030101.

1. Pārdodamā nekustamā īpašuma sākumcena: EUR 78400.00.

2. Izsoles solis: EUR 5000.00.

3. Izsoles sākums: 2020. gada 17. septembris. Izsoles noslēgums: 2020.gada 19. oktobris, plkst.13:00.

4. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: Nosolītā augstākā cena, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Nodrošinājums tiek atmaksāts, ja izsoles dalībnieks izsoles rezultātā nenosola Nekustamo īpašumu. Nosolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts Nekustamā īpašuma pirkuma maksā.

7. Gadījumā, ja samaksa netiek veikta viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas, persona, kura nosolījusi augstāko cenu, zaudē tiesības iegūt Nekustamo īpašumu, kā arī zaudē iemaksāto nodrošinājumu. Zvērināts tiesu izpildītājs pārskaita nodrošinājuma naudu Nekustamā īpašuma īpašniekam.

8. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nosolītās naudas iemaksas tiesu izpildītāja depozīta kontā, ir jānoslēdz ar SIA Biķernieku 200 pirkuma līgums par nosolīto Nekustamo īpašumu, kā arī pie zvērināta notāra jāparaksta nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatai, lai reģistrētu Nekustamo īpašumu uz ieguvēja vārda. Izdevumus par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un izdevumus par zvērināta notāra pakalpojumiem sedz nosolītājs.

9. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 7. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 7840.0 zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Lazdāna, reģ.Nr.LV27126912604, depozīta kontā Nr. LV56TREL9199048001000 Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

10. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli pieteicies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

11. Īpašuma tiesības pāriet pircējam pēc Pirkuma līguma noslēgšanas, pirkuma maksas pilnas summas samaksas un Pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.

12. Izsoles dalības maksa Elektronisko izsoļu vietnē netiek atgriezta izsoles dalībniekiem.

13. Nekustamo īpašumu var apskatīt, sazinoties ar SIA Biķernieku 200 pārstāvi, tālr. 26016151.