Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.10.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2854/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.09.2020
Pieteikties var līdz:
08.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
19.10.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
26.10.2020
Izsoles rīkotājs:
Māris Vanags, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 250.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 2 500.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

 Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.96 zvērināts tiesu izpildītājs Māris Vanags, prakses vietas adrese Smilšu iela 1, Valmiera, LV-4201, saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 74.panta pirmās daļas 4.punktu, rīko pirmo publisko izsoli Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GAUJAS TŪRE", reģistrācijas Nr.: 40003545543, juridiskā adrese: Pļavu iela 8-22, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, īpašumā esošajam (daļa 1) nekustamajam īpašumam "Sprīdīši", Valkas pagasts, Valkas novads, kadastra Nr.: 9488 506 0043, kas sastāv no būves (kadastra apzīmējums 9488 006 0043 001), būves (kadastra apzīmējums 9488 006 0043 002), būves (kadastra apzīmējums 9488 006 0043 003) un būves (kadastra apzīmējums 9488 006 0043 004). Atzīme - Būves saistītas ar zemes gabalu (zemes vienības kadastra apzīmējums 9488 006 0043).

 

 

 

Nekustamā īpašuma publiskās izsoles noteikumi

 

 [..]

 

1.Informācija par izsoles objektu

 

Nekustamais īpašums: 1.1. Būve (ar kadastra apzīmējumu 94880060043001), 1.2. Būve (ar kadastra apzīmējumu 94880060043002), 1.3. Būve (ar kadastra apzīmējumu 94880060043003), 1.4. Būve (ar kadastra apzīmējumu 94880060043004), 1.5. Būve (ar kadastra apzīmējumu 94880060043005),  kadastra numurs 94885060043, reģistrēts Valkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000572537, turpmāk – Nekustamais īpašums. Nekustamais īpašums tiek apdzīvots.

 

Nekustamā īpašuma īpašnieks un pārdevējs: SIA Gaujas Tūre, reģistrācijas Nr. 40003545543, juridiskā adrese: Pļavu iela 8-22, Bauska, turpmāk – Pārdevējs.

 

 

 

2. Informācija par izsoli

 

Izsoles veids: labprātīga izsole ar augšupejošu soli, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma īpašnieka lēmumu.

 

Izsoles organizators: Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 96 zvērināts tiesu izpildītājs Māris Vanags, prakses vieta: Smilšu iela 1, Valmiera, LV-4201, Latvija, turpmāk – Izsoles organizators.

 

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena:  2’500, -  EUR, kas ir noteikta saskaņā ar Pārdevēja lēmumu.

 

Izsoles solis: 200, - EUR.

 

Izsoles norise: elektroniski, Izsoles organizatoram izvietojot sludinājumu elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) un veicot attiecīgas amata darbības izsoles norisei.

 

Izsoles nodrošinājums: 10 % apmērā no Nekustamā īpašuma sākumcenas, tas ir 250,-  EUR.

 

Uzziņas: par izsoles norises kārtību un citiem jautājumiem t.27631776 (Izsoles organizators). Pārdevēja pārstāvis t. 26001424.

 

Pirkuma līguma projekts pievienoti izsoles sludinājuma pielikumā.

 

 

 

3.Tiesības piedalīties Nekustamā īpašuma izsolē

 

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties un tajā piedalīties fiziskas vai juridiskas personas, kurām ir tiesības iegūt Latvijas Republikā nekustamo īpašumu. Pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā līdz Nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītajam Nekustamā īpašuma izsoles noslēgumam, iemaksā  Izsoles organizatora - zvērināta tiesu izpildītāja Māra Vanaga, depozīta kontā Nr. LV04TREL9199111010B, Valsts kase, turpmāk – Depozītu konts, izsoles nodrošinājumu 250,- EUR apmērā, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosuta Izsoles organizētājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, kā arī sedz maksu par dalību izsolē vietnes administratoram normatīvajos aktos noteiktajā apmērā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotu rēķinu.

 

 

 

4.Tiesības iegādāties nosolīto Nekustamo īpašumu

 

Tiesības iegādāties nosolīto Nekustamo īpašumu ir izsoles augstākajam solītājam. Gadījumā, ja augstākais solītājs nesamaksā nosolīto Nekustamā īpašuma pirkuma maksu noteiktajā termiņā vai apmērā, tiesības iegādāties Nekustamo īpašumu pāriet uz nākamo augstāko solītāju par viņa pēdējo nosolīto summu.

 

Dalībnieks, kas iemaksājis nodrošinājumu dalībai izsolē apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem, Nekustamo īpašumu un tā faktisko un juridisko stāvokli un turpmāk necels pretenzijas šai sakarā.

 

 

 

5.Pēdējā pārsolītā solītāja nodrošinājuma atmaksas kārtība

 

Izsoles dalībniekiem, izņemot pēdējo pārsolīto solītāju, iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles noslēguma Izsoles organizators atmaksā atpakaļ. Pēdējais pārsolītais solītājs saņem atpakaļ iemaksāto nodrošinājuma summu tad, kad nosolītājs ir iemaksājis Depozīta kontā visu nosolīto summu par Nekustamo īpašumu un papildus naudas līdzekļus valsts un kancelejas nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā samaksai vai, ja augstākās cenas solītājs nav samaksājis nosolīto Nekustamā īpašuma pirkuma maksu un tiesības iegādāties Nekustamo īpašumu piedāvātas pēdējam pārsolītajam solītājam, kad tas no šādas tiesības noteikti atteicies vai nav sniedzis piekrišanu iegādāties Nekustamo īpašumu Izsoles organizatora noteiktajā 10 (desmit) dienu termiņā no paziņojuma nosūtīšanas dienas.

 

 

 

6.Darījumu apliecinošs dokuments

 

Nekustamā īpašuma izsoles darījumu apliecinošs dokuments ir Izsoles organizatora sastādīts Nekustamā īpašuma izsoles akts un Pārdevēja un augstākā solītāja Nekustamā īpašuma Pirkuma līgums.

 

 

 

7.Nekustamā īpašuma pirkuma maksa un tās samaksas kārtība

 

Nekustamā īpašuma pirkuma maksa ir augstākā nosolītā summa.

 

Gadījumā, ja izsolei reģistrējies tikai viens dalībnieks, tad Nekustamā īpašuma pirkuma maksa (augstākā nosolītā summa) ir Nekustamā īpašuma sākumcena plus viens izsoles solis. Augstākās summas solītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Nekustamā īpašuma izsoles beigām ir jāiemaksā nosolītā summa, atskaitot nodrošinājumu, Izsoles organizatora  Depozīta kontā. Vienlaicīgi ar nosolītās summas iemaksu, augstākās summas nosolītājam (Pircējam) Depozīta kontā ir jāiemaksā arī naudas līdzekļi apmērā, kāds nepieciešams valsts un kancelejas nodevu samaksai par augstākā nosolītāja īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā. Gadījumā, ja augstākās cenas solītājs nav iemaksājis nosolīto summu un papildus naudas līdzekļus apmērā, kāds nepieciešams valsts un kancelejas nodevu samaksai noteiktajā termiņā vai apmērā, viņš zaudē tiesības iegādāties Nekustamo īpašumu un iemaksāto nodrošinājumu.

 

Maksāšanas līdzeklis izsolē – euro.

 

 

 

8.Nekustamā īpašuma pārreģistrācijas kārtība

 

Pēc tam, kad Izsoles organizators Depozītu kontā  ir saņēmis Nekustamā īpašuma pirkuma maksu un naudas līdzekļus apmērā, kāds nepieciešams valsts un kancelejas nodevu samaksai par augstākā nosolītāja īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā, viņš ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par to paziņo Nekustamā īpašuma īpašniekam un nosolītājam ar paziņojumu, kurā norāda datumu un laiku, kad  pusēm ir jāierodas Zaļā iela 1, Bauska, lai parakstītu Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, kura projekts pievienots šiem noteikumiem pielikumā, un zvērinātas notāres klātbūtnē parakstītu nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību un Nekustamo īpašumu pārreģistrācijai.

 

Nostiprinājuma lūgums tiek izsniegts Nekustamā īpašuma Pārdevējam, kuram ir pienākums to ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt zemesgrāmatā, kopā ar Nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu un  maksājumu uzdevumiem par valsts un kancelejas nodevu īpašumu tiesību pārreģistrācijai samaksu. 

 

 

 

9. Papildu izmaksu segšanas kārtība.

 

Jebkuras izmaksas, kuras saistītas ar Nekustamā īpašuma pirkumu, apmaksu vai pārreģistrāciju uz nosolītāja vārda (tajā skaitā zemesgrāmatas valsts un kancelejas nodevas, notāra izmaksas) apmaksā nosolītājs, kurš atbilstoši Izsoles organizatora izsoles aktā noteiktajam ir iegādājies Nekustamo īpašumu.

 

 

 

10. Izsoles atzīšana par nenotikušu

 

       Izsole tiek atzīta par nenotikušu, ja:

 

       a)      izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

 

      b)      nosolītājs noteiktā termiņā neiemaksā Depozīta kontā  visu Nekustamā īpašuma pirkuma summu un naudas līdzekļus apmērā, kāds nepieciešams valsts un kancelejas nodevu samaksai par augstākā nosolītāja īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā;

 

      c)      izsoles norises laikā, izņemot gadījumu, kad pēdējās stundas laikā pirms izsoles noslēgšanas tiek konstatēti būtiski tehniski traucējumi, kas var ietekmēt izsoles rezultātu, un tie nav saistīti ar sistēmas drošības pārkāpumiem, kad izsoles laiks automātiski tiek pagarināts līdz nākamās darba dienas pulksten 13.00, vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.

 

 

 

11. Papildus noteikumi

 

11.1. Informācija par izsoles kārtību

 

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi pieejami: https://izsoles.ta.gov./lietošanas-noteikumi.

 

Izsoles organizators, saziņai ar izsoles dalībniekiem, izmanto e-pasta adreses, kas norādītas elektronisko izsoļu vietnē, dalībniekam reģistrējoties izsolei.

 

11.2.Nekustamā īpašuma apskates vieta un laiks.

 

Nekustamā īpašuma apskates vieta un laiks iepriekš jāsaskaņo ar Nekustamā īpašuma pilnvaroto pārstāvi, zvanot pa tālruni 26001424.

 

11.3. Normatīvie akti

 

Jebkādi citi noteikumi, kas nav iekļauti šo noteikumu tekstā, tiek regulēti atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

11.4. Citi noteikumi

 

Gadījumā, ja pēc izsoles noslēgšanās solītājs konstatē jebkādus Nekustamā īpašuma trūkumus, kas liedz pilnvērtīgi izmantot Nekustamo īpašumu, tas nevar būt par pamatu darījuma un/vai izsoles atcelšanai un zaudējumu kompensācijai. Solītājs, piedaloties izsolē, apliecina, ka tam ir bijusi iespēja iepazīties ar Nekustamā īpašuma stāvokli un Pircējs (solītājs) apliecina, ka tam šajā sakarā nav un turpmāk nebūs pretenziju pret Nekustamā īpašuma īpašnieku un pārdevēju.

 

Nekustamā īpašuma Pārdevējs nav atbildīgs par izsoles organizēšanas kārtību un norisi. Jebkuras pretenzijas saistībā ar minēto piesakāmas Izsoles organizatoram.

 

Gadījumā, ja augstākais solītājs ir pircējs, kuram nepieciešama pašvaldības piekrišana Nekustamā īpašuma iegādei, visus riskus, kas saistīti ar šādas piekrišanas saņemšanu/nesaņemšanu uzņemas augstākais solītājs.

 

Visas darbības, kas saistītas ar Nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, kuras Nekustamā īpašuma īpašnieka uzdevumā, pildot amata pienākumus, veic zvērināts tiesu izpildītājs –Izsoles organizators, kurš patstāvīgi ir atbildīgs par Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ievērošanu.

 

Nekustamā īpašuma Pārdevējs un  nosolītājs (Pircējs) var vienoties par papildus nosacījumiem.

 

[..]

 

Publiskās izsoles sākuma datums, laiks: 18.09.2020. pulksten: 13:00, Publiskās izsoles noslēguma datums, laiks: 19.10.2020. pulksten: 13:00.

 

Publiskās izsoles cena nav apliekama ar pievienoto vērtības nodokli.

 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 08.10.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, tas ir, 250,00 EUR, Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.96 zvērināta tiesu izpildītāja Māra Vanaga, reģistrācijas Nr.: 25108012056, depozīta kontā Nr.: LV04 TREL 9199 1110 0100 B, Valsts kase, kods: TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv). Tālrunis uzziņām: 27631776

 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi