Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 15.10.2020 13:00!
Izsoles sākums:
15.09.2020
Pieteikties var līdz:
05.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
15.10.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
14.11.2020
Izsoles rīkotājs:
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Izsoles kārta:
Atkārtota
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 660.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 16 600.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Izsoles organizētājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", vien.reģ.Nr.40003356530, Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr.: „Ābeles“, Nītaures pagasts, Amatas novads, ar kadastra Nr. 4268 006 0237, kas sastāv no zemes vienības 1,3118 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 4268 006 0235 un būves – dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu  4268 006 0154 001, kopējā platība 140,9 m2

Objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, laiku un vietu iepriekš saskaņojot pa tālr.26593842,vai e-pastu: valmiera@lau.lv  .

Objekta izsoles veids, sākuma datums un laiks: Izsoles Objekts tiek pārdots Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli. Izsoles sākuma datums un laiks: 2020.gada 15.septembris, plkst. 13.00. Izsoles noslēgums: 2020.gada 15.oktobrī plkst. 13:00.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācijas vieta, laiks, termiņš: Fiziska persona, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā piedalīties izsoles rīkotāja izsolē, iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

1)    patstāvīgi, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv),;

2)     klātienē pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora, kurš noslēdzis līgumu ar Tiesu administrāciju par izsoļu organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē.

Dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2020.gada 5.oktobrī plkst. 23:59.

Objekta nosacītā (sākuma) cena: 16 600,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši seši simti euro, nulle centi). Paaugstinājuma solis: 500,00 EUR (pieci simti euro, nulle centi). Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Drošības naudas un reģistrācijas maksas apmērs un iemaksas kārtība:

Izsoles dalībniekiem līdz dalībnieku reģistrācijas beigu termiņam jāpārskaita:

1)    Dalības maksa 20,00 EUR (divdesmit euro, nulle centi) apmērā saskaņā ar  elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

2)    VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs", nodokļu maksātāja kods 40003356530, rēķinā - SEB Bank AS, kontā Nr. LV40UNLA0050007531405 Pirkuma nodrošinājumu 1 660,00 EUR (viens tūkstotis seši simti sešdesmit euro, nulle centi) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Ābeles“, Amatas novadā izsoles pirkuma nodrošinājums”.

 

Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: par divu dzīvojamo platību lietošanu noslēgti īres līgumi ar fiziskām personām uz nenoteiktu laiku.

Pirmpirkuma tiesības: nav

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pirkuma līguma projektu var Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv), kā arī Izsoles organizētāja mājas lapā (www.lau.lv  -sadaļā Aktualitātes-Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles).