Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 15.10.2020 13:00!
Izsoles sākums:
15.09.2020
Pieteikties var līdz:
05.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
15.10.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
14.11.2020
Izsoles rīkotājs:
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Izsoles kārta:
Atkārtota
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 420.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 24 200.00
Izsoles solis:
€ 600.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Izsoles organizētājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", vien.reģ.Nr.40003356530, Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr.: Atmodas ielā 25, Smiltene, Smiltenes novads, ar kadastra Nr. 9415 503 0302, kas sastāv no vienas būves- galdniecības darbnīcas ar kadastra apzīmējumu 9415 003 0321 001, kopējā platība 255,2 m2

Objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, laiku un vietu iepriekš saskaņojot pa tālr.26524731,vai e-pastu: valmiera@lau.lv.

Objekta izsoles veids, sākuma datums un laiks: Izsoles Objekts tiek pārdots Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli. Izsoles sākuma datums un laiks: 2020.gada 15.septembris, plkst. 13.00. Izsoles noslēgums: 2020.gada 15.oktobrī plkst. 13:00

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācijas vieta, laiks, termiņš: Fiziska persona, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā piedalīties izsoles rīkotāja izsolēiesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

1)    patstāvīgi, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv),;

2)     klātienē pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora, kurš noslēdzis līgumu ar Tiesu administrāciju par izsoļu organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē.

Dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2020.gada 5.oktobrī plkst. 23:59

Objekta nosacītā (sākuma) cena: 24 200,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši divi simti euro, nulle centi). Paaugstinājuma solis: 600,00 EUR (seši simti euro, nulle centi). Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Drošības naudas un reģistrācijas maksas apmērs un iemaksas kārtība:

Izsoles dalībniekiem līdz dalībnieku reģistrācijas beigu termiņam jāpārskaita:

1)    Dalības maksa 20,00 EUR (divdesmit euro, nulle centi) apmērā saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

2)    VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs", nodokļu maksātāja kods 40003356530, rēķinā - SEB Bank AS, kontā Nr. LV40UNLA0050007531405 Pirkuma nodrošinājumu 2 420,00 EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit euro, nulle centi) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Atmodas iela 25, Smiltene izsoles pirkuma nodrošinājums”.

Pirmpirkuma tiesības: nekustamā īpašuma Atmodas iela 25, Smiltene, Smiltenes novads, ar kadastra Nr. 9415 003 0321 īpašniekam. Pirmpirkuma tiesīgajai personai - Latvijas valstij, Satiksmes ministrijas personā, (kā zemes īpašnieks), pirmpirkuma tiesības tiek piedāvātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts pirmpirkuma vai izpirkuma tiesību izmantošanas kārtību, pēc pirkuma līguma starp Izsoles rīkotāju un Objekta nosolītāju, noslēgšanas.

Nosolītās summas apmaksas termiņš: 30 dienu laikā pēc izsoles noslēguma datuma

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pirkuma līguma projektu var Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv), kā arī Izsoles organizētāja mājas lapā (www.lau.lv  -sadaļā Aktualitātes-Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles).