Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 15.10.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2823/2020-EIS
Izsoles sākums:
15.09.2020
Pieteikties var līdz:
05.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
15.10.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
14.11.2020
Izsoles rīkotājs:
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Izsoles kārta:
Atkārtota
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 210.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 2 100.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

 

Izsoles organizētājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", vien.reģ.Nr.40003356530, Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr.: “Šķūnis”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, ar kadastra Nr. 9870 014 0105, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9870 014 0105, ar kopējo platību 0,2726 ha un šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9870 014 0105 001, ar kopējo platību 411,00 m2

Objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, laiku un vietu iepriekš saskaņojot pa tālr.26483346 vai e-pastu: talsi@lau.lv

Objekta izsoles veids, sākuma datums un laiks: Izsoles Objekts tiek pārdots Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli. Izsoles sākuma datums un laiks: 2020.gada 15.septembris, plkst. 13.00. Izsoles noslēgums: 2020.gada 15.oktobrī plkst. 13:00

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācijas vieta, laiks, termiņš: Fiziska persona, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā piedalīties izsoles rīkotāja izsolē, iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

1)    patstāvīgi, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv),;

2)     klātienē pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora, kurš noslēdzis līgumu ar Tiesu administrāciju par izsoļu organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē.

Dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2020.gada 5.oktobrī plkst. 23:59

Objekta nosacītā (sākuma) cena: 2 100,00 EUR (divi tūkstoši viens simts euro, nulle centi). Paaugstinājuma solis: 200,00 EUR (divi simti euro, nulle centi). Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli

Drošības naudas un reģistrācijas maksas apmērs un iemaksas kārtība:

Izsoles dalībniekiem līdz dalībnieku reģistrācijas beigu termiņam jāpārskaita:

1)    Dalības maksa 20,00 EUR (divdesmit euro, nulle centi) apmērā saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē;

2)    VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs", nodokļu maksātāja kods 40003356530, rēķinā - SEB Bank AS, kontā Nr. LV40UNLA0050007531405 Pirkuma nodrošinājumu 210,00 EUR (divi simti desmit euro, nulle centi) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Šķūnis, Ventspils novads, izsoles pirkuma nodrošinājums”

 

Pirmpirkuma tiesības: nav

Nosolītās summas apmaksas termiņš: 30 dienu laikā pēc izsoles noslēguma datuma

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pirkuma līguma projektu var Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv), kā arī Izsoles organizētāja mājas lapā (www.lau.lv  -sadaļā Aktualitātes-Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles)