Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2517/2020-EIS
Izsoles sākums:
31.07.2020
Pieteikties var līdz:
20.08.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
31.08.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
14.09.2020
Izsoles rīkotājs:
Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor,AS
Izsoles kārta:
Atkārtota
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 56.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 560.00
Izsoles solis:
€ 40.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3, “Jaunā māja”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, ar kadastra Nr.6448 900 0145.

 

Dzīvoklis ir izīrēts uz nenoteiktu laiku saskaņā ar beztermiņa īres līgumu. Atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 8.pantam, ja dzīvojamā māja vai dzīvoklis pāriet citas juridiskās vai fiziskās personas īpašumā, jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā īpašnieka noslēgtie dzīvojamās telpas īres līgumi.

 

Izsoles sākums – 31.07.2020., izsoles noslēgums – 31.08.2020. plkst.13.00.

 

Izsoles sākumcena EUR 560.00. Izsoles solis - EUR 40.00. Nodrošinājums – EUR 56.00.

 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 20.08.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

 

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.

 

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

 

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

 

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.