Izsoles procesa informācija

Izsoles sākums:
08.07.2020
Pieteikties var līdz:
28.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
07.08.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
21.08.2020
Izsoles rīkotājs:
Rīgas domes Īpašuma departaments
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 24 130.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 241 300.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Aktuālais solījums:
-

Objekta informācija

Rīgas pilsētas pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod neapbūvētu zemesgabalu Pie Mazās Juglas, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 123 2285)

Izsoles sākums – 08.07.2020., izsoles noslēgums – 07.08.2020. plkst.13.00.

Izsoles sākumcena: 241 300 EUR (12,70 EUR/m²).

Izsoles solis: 2000 EUR.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 123 2285) atrodas Rīgas pilsētas austrumu daļā, Brekšu apkaimē, blakus Juglas ezeram un mežam, netālu no bijušās Juglas papīrfabrikas teritorijas, tuvējā apkārtnē atrodas jaunuzbūvētais ciemats „Juglasciems”.

Zemesgabals atrodas kvartālā starp Ežupes ielu, Pietēnupes ielu, Kalējgrāvja ielu un Abzas ielu.

Zemesgabals piegul iepriekš minētajām ielām, kas visas ir „E” kategorijas ielas un kas savienojas ar Biķernieku ielu – „C” kategorijas ielu.

Zemesgabals nav iznomāts, nav iežogots, ir brīvi pieejams un ir aizaudzis ar nelieliem kokiem un krūmiem.

Veicot saimniecisko darbību zemesgabalā, jāievēro Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.204 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.

Nekustamajam īpašumam piegulošā ielu teritorija (ielu sarkano līniju robežās) – Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošais zemesgabals pie Mazās Juglas, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 123 0098) – iznomāta līdz 06.07.2053. ciemata “Juglasciems” ielu un pievadceļu būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J).

(Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam (RTP 2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM1)).

Informācija par inženiertīkliem:

zemesgabalā un ielās, kuras piegul zemesgabalam nav izbūvēti inženierkomunikāciju tīkli.

Tālāk Kalējgrāvja ielā atrodas ūdensvads d100, lietus kanalizācijas vads d250, vidējā spiediena gāzes vads, vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrokabeļi.

Zemesgabalā Kalējgrāvja ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 123 0178), atrodas elektrokabeļu sadales punkts, elektronisko sakaru tīklu kabelis un met.ATC.

Pieslēgšanās iespējas inženierkomunikāciju tīkliem ar to turētājiem nav saskaņotas.

Tuvākajā apkārtnē centralizēti AS “Rīgas Siltums” siltumtīkli nav izbūvēti.

Pieslēgšanās iespējas inženierkomunikāciju tīkliem ar to turētājiem nav skaņotas.

Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.07.2020. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas – jāieskaita Rīgas pilsētas pašvaldības (reģistrācijas Nr.90011524360) norēķinu kontā: Nr.LV71NDEA0020300000000, „Luminor Bank AS Latvijas filiāle”, bankas kods NDEALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Pie Mazās Juglas, Rīgā (kadastra Nr. 0100 123 2285), izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

 Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1

id.riga.lv

 Uzziņas pa tālruni: 25666566; 67026307 vai pa e-pastu: ivita.helde@riga.lv