Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/256/2020-EIS
Izsoles sākums:
03.02.2020
Pieteikties var līdz:
23.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
04.03.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 600.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 6 000.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Aktuālais solījums:
€ 6 300.00

Objekta informācija

Izsoles organizētājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", vien.reģ.Nr.40003356530, Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr.:Lūri, Ainažu pagasts, Salacgrīvas novads, ar kadastra Nr. 6625 002 0204, kas sastāv no zemes gabala 2,2 ha platībā

Objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, laiku un vietu iepriekš saskaņojot pa tālr.29364605 vai e-pastu: valmiera@lau.lv

Objekta izsoles veids, sākuma datums un laiks: Izsoles Objekts tiek pārdots Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli. Izsoles sākuma datums un laiks: 2020.gada 3.februāris, plkst. 13.00. Izsoles noslēgums: 2020.gada 4.martā plkst. 13:00

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācijas vieta, laiks, termiņš: Fiziska persona, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā piedalīties izsoles rīkotāja izsolē, iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

1)    patstāvīgi, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv),;

2)    klātienē pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora, kurš noslēdzis līgumu ar Tiesu administrāciju par izsoļu organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē.

Dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2020.gada 23.februārī plkst. 23:59

Objekta nosacītā (sākuma) cena: 6 000,00 EUR (seši tūkstoši euro, nulle centi). Paaugstinājuma solis: 300,00 EUR (trīs simti euro, nulle centi). Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli

Drošības naudas un reģistrācijas maksas apmērs un iemaksas kārtība:

Izsoles dalībniekiem līdz dalībnieku reģistrācijas beigu termiņam jāpārskaita:

1)    Dalības maksa 20,00 EUR (divdesmit euro, nulle centi) apmērā saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē;

2)    VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs", nodokļu maksātāja kods 40003356530, rēķinā - Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kontā Nr. LV18NDEA0000080026392 Pirkuma nodrošinājumu 600,00 EUR (seši simti euro, nulle centi) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Lūri, Salacgrīvas novads, izsoles pirkuma nodrošinājums” 

Pirmpirkuma tiesības: nav

Nosolītās summas apmaksas termiņš: 30 dienu laikā pēc izsoles noslēguma datuma

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pirkuma līguma projektu var Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv), kā arī Izsoles organizētāja mājas lapā (www.lau.lv  -sadaļā Aktualitātes-Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles)