Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2307/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.12.2019
Pieteikties var līdz:
01.01.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
13.01.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 6 130.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 61 300.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 62 300.00

Objekta informācija

Izsoles organizētājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", vien.reģ.Nr.40003356530, Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr.: Brīvības iela 31, Viesīte, Viesītes novads, ar kadastra Nr. 5615 001 0692, kas sastāv no zemes gabala 1.8544 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 5615 001 0692, un trīs būvēm: būves - administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5615 001 0670 001, kopējā platība 238,1 m2, būves - garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 5615 001 0670 002, kopējā platība 942,7 m2, būves - artēziskās akas ar kadastra apzīmējumu 5615 001 0670 003, kopējā platība 37,7 m2

Objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, laiku un vietu iepriekš saskaņojot pa tālr.29480153, vai e-pastu: jekabils@lau.lv.

Objekta izsoles veids, sākuma datums un laiks: Izsoles Objekts tiek pārdots Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli. Izsoles sākuma datums un laiks: 2019.gada 12.decembris, plkst. 13.00. Izsoles noslēgums: 2020.gada 13.janvārī plkst. 13:00.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācijas vieta, laiks, termiņš: Fiziska persona, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā piedalīties izsoles rīkotāja izsolēiesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

1)    patstāvīgi, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv),;

2)   klātienē pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora, kurš noslēdzis līgumu ar Tiesu administrāciju par izsoļu organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē.

Dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2020.gada 1.janvārī plkst. 23:59.

Objekta nosacītā (sākuma) cena: 61 300,00 EUR (sešdesmit viens tūkstotis trīs simti euro, nulle centi). Paaugstinājuma solis: 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro, nulle centi). Izsoles cenā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis

Drošības naudas un reģistrācijas maksas apmērs un iemaksas kārtība:

Izsoles dalībniekiem līdz dalībnieku reģistrācijas beigu termiņam jāpārskaita:

1)    Dalības maksa 20,00 EUR (divdesmit euro, nulle centi) apmērā saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

2)  VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs", nodokļu maksātāja kods 40003356530, rēķinā - Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kontā Nr. LV18NDEA0000080026392 Pirkuma nodrošinājumu 6 130,00 EUR (seši tūkstoši simtu trīsdesmit euro, nulle centi) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Brīvības iela 31, Viesīte izsoles pirkuma nodrošinājums”. 

Pirmpirkuma tiesības: nav

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pirkuma līguma projektu var Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv), kā arī Izsoles organizētāja mājas lapā (www.lau.lv  -sadaļā Aktualitātes-Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles).