Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2312/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.12.2019
Pieteikties var līdz:
01.01.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
13.01.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 660.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 6 600.00
Izsoles solis:
€ 400.00
Nosolītā cena:
€ 15 000.00

Objekta informācija

Izsoles organizētājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", vien.reģ.Nr.40003356530, Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr.: Daugavas iela 60B, Daugavpils, ar kadastra Nr. 0500 538 0008, kas sastāv no  divām būvēm - garāžu ēkām ar kadastra apzīmējumu 0500 038 2010 012, kopējā platība 155,80 m2 un kadastra apzīmējumu 0500 038 2010 013, kopējā platība 220,00 m2

Objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, laiku un vietu iepriekš saskaņojot pa tālr.29481351,vai e-pastu: daugavpils@lau.lv  .

Objekta izsoles veids, sākuma datums un laiks: Izsoles Objekts tiek pārdots Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli. Izsoles sākuma datums un laiks: 2019.gada 12.decembris, plkst. 13.00. Izsoles noslēgums: 2020.gada 13.janvārī plkst. 13:00.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācijas vieta, laiks, termiņš: Fiziska persona, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā piedalīties izsoles rīkotāja izsolē, iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

1)    patstāvīgi, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv),;

2)   klātienē pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora, kurš noslēdzis līgumu ar Tiesu administrāciju par izsoļu organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē.

Dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2020.gada 1.janvārī plkst. 23:59.

Objekta nosacītā (sākuma) cena: 6 600,00 EUR (seši tūkstoši seši simti euro, nulle centi). Paaugstinājuma solis: 400,- EUR (četri simti euro, nulle centi). Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Drošības naudas un reģistrācijas maksas apmērs un iemaksas kārtība:

Izsoles dalībniekiem līdz dalībnieku reģistrācijas beigu termiņam jāpārskaita:

1)    Dalības maksa 20,00 EUR (divdesmit euro, nulle centi) apmērā saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

2)  VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs", nodokļu maksātāja kods 40003356530, rēķinā - Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kontā Nr. LV18NDEA0000080026392 Pirkuma nodrošinājumu 660,00 EUR (seši simti sešdesmit euro, nulle centi) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Daugavas ielā 60B, Daugavpils izsoles pirkuma nodrošinājums”.

Pirmpirkuma tiesības: nekustamā īpašuma Daugavas iela 60B, Daugavpils, ar kadastra Nr. 0500 038 2023 īpašniekam. Pirmpirkuma tiesīgajai personai - Latvijas valstij, Satiksmes ministrijas personā, (kā zemes īpašnieks), pirmpirkuma tiesības tiek piedāvātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts pirmpirkuma vai izpirkuma tiesību izmantošanas kārtību, pēc pirkuma līguma starp Izsoles rīkotāju un Objekta nosolītāju, noslēgšanas

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pirkuma līguma projektu var Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv), kā arī Izsoles organizētāja mājas lapā (www.lau.lv  -sadaļā Aktualitātes-Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles).