Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2036/2019-EIS
Izsoles sākums:
15.11.2019
Pieteikties var līdz:
05.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
16.12.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Anita Kalniņa, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 7 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 70 000.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 93 000.00

Objekta informācija

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRDOŠANAS IZSOLĒ NOTEIKUMI

 

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šie noteikumi, turpmāk tekstā – „Noteikumi”, nosaka kārtību, kādā Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Anita Kalniņa, prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvos, izsola zemesgrāmatā uz Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIROLANS", reģistrācijas numurs 40003509311, reģistrēto nekustamo īpašumu “Pabērzi", Piedrujas pagasts, Krāslavas novads, kadastra Nr. 6084 001 0148, nodalījuma Nr. , kas sastāv no pieciem zemes gabaliem (kadastra apzīmējums 6084 001 0148; 6084 001 0149; 6084 001 0207; 6084 001 0233 un 6084 001 0236) ar kopējo platību  12,1ha, turpmāk tekstā saukts “Īpašums”.

 

2. Izsoles sākuma cena.

2.1. Izsolē tiek pārdots Īpašums, kura Īpašnieks ir - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIROLANS", reģistrācijas numurs 40003509311.

2.2. Īpašuma pārdošanas izsolē sākuma cena ir EUR 70 000.00 (septiņdesmit tūkstoši euro). Darījumam netiek piemērots Pievienotās vērtības nodoklis.

2.3. Visus izdevumus, kas saistīti ar Īpašumu nostiprināšanu LR zemesgrāmatā uz vairāksolītāja vārda, sedz vairāksolītājs.

 

3. Īpašuma apskate. Informācija par izsoli.

3.1. Īpašumu var apskatīt tā atrašanās vietā, tā apskates laiku iepriekš saskaņojot ar zvērinātu tiesu izpildītāju Anitu Kalniņu, Tālr. uzziņām 64521195.

3.2. Ar Izsoles noteikumiem un citu informāciju par izsoli var iepazīties interneta mājas lapā https://izsoles.ta.gov.lv.

Īpašuma sastāvu veido pieci zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 6084 001 0148; 6084 001 0149; 6084 001 0207; 6084 001 0233; 6084 001 0236 un kopplatību 12,1 ha, no kuriem 12,1 ha ir meža platība ar mežaudzes krāju 4534,23m3. Meža zemes nogabaliem pēc papildus pieprasījuma ir pieejamas dastlapas un nogabalu skices ar precizētām platībām

3.3. Dalībnieki, kas iemaksājuši Drošības naudu dalībai šajā izsolē, apliecina, ka ir iepazinušies ar Īpašumu un tā stāvokli dabā un nekad necels nekādas pretenzijas par Īpašuma sastāvu vai stāvokli.

3.4.Īpašnieks rakstveidā  apliecinājis, ka viņam nav zināmi šķēršļi nekustamā īpašuma atsavināšanai.

 

4. Izsoles dalībnieki un pieteikšanās kārtība.

4.1. Lai ņemtu dalību izsolē, personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams 10 dienu laikā līdz izsoles noslēguma dienai iemaksāt  nodrošinājuma summu 7000.00 EUR (septiņi tūkstoši euro) zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts Kasē Nr.LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, samaksāt izsoles dalības maksu EUR 20.00 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

 

5. Nodrošinājuma naudas  atmaksas kārtība.

5.1. Izsoles dalībniekam (izņemot nosolītāju un pēdējo pārsolīto solītāju), kas ir piedalījies izsolē, bet nav nosolījis izsoles objektu, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles dienas Pārdevējs atmaksā Nodrošinājuma naudu uz 4.5. punktā minētajā iesniegumā norādīto kontu.

5.2. Samaksātā izsoles dalības maksa EUR 20.00 netiek atgriezta.

 

6. Izsoles vieta.

6.1. Izsole noris elektroniski izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

6.2.Izsoles sākuma datums  15.11.2019.plkst.13.00, Izsoles beigu datums 16.12.2019. plkst.13.00

 

 

 

7. Izsoles veids. Maksāšanas līdzekļi. Izsoles solis (cenas pieaugums).

7.1. Izsole ir atklāta un notiek vairāksolīšanā ar augšupejošu soli.

7.2. Maksāšanas līdzeklis izsolē ir euro.

7.3. Izsoles solis tiek noteikts EUR 500.00 (pieci simti euro), turpmāk tekstā „Izsoles solis”.

 

8. Izsoles norise.

8.1. Ja uz Izsoli ir reģistrējies un samaksājis Nodrošinājuma naudu viens dalībnieks, Īpašums tiek pārdots šim dalībniekam, ja viņš izdara vienu izsoles soli.

8.2. Par izsoles gaitu eletronisko izsoļu vietnē tiek elektroniski sagatavots izsoles AKTS.

 

 

9. Norēķināšanās par īpašumu.

9.1. Īpašumu uzskata par pārdotu ar brīdi, kad Vairāksolītājs, kurš ieguvis tiesības iegādāties Īpašumu, ir samaksājis Zvērinātam tiesu izpildītājam par Īpašumu pilnā apmērā.

9.2. Pēc izsoles AKTA nosūtīšanas uz Vairāksolītāja, kurš nosolījis Īpašumu, pirms izsoles norādīto adresi (elektroniskā pasta adresi), Vairāksolītājam  mēneša laikā jāsamaksā visa nosolītā izsoles summa, atrēķinot iemaksāto Nodrošinājuma naudu, kā arī valsts nodeva un kancelejas nodeva par Īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā, to iemaksājot zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Kalniņas kontā Valsts Kasē Nr.LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22. Visa nosolītā izsoles summa uzskatāma par samaksātu, kad tā atrodas zvērinātas tiesu izpildītājas norādītajā kontā.

9.3. Ja Vairāksolītājs neveic pilnīgu samaksu 9.2. punktā noteiktajā termiņā:

9.3.1. Izsoles Drošības nauda viņam netiek atgriezta.

9.3.2. Zvērināts tiesu izpildītājs var piedāvāt Īpašumu iegādāties pēdējam pārsolītajam izsoles

dalībniekam par viņa izsolē nosolīto cenu.

9.4. Pēc pilnīgu 9.2.punktā noteikto maksājumu veikšanas, Vairāksolītājs un Īpašnieks, savstarpēji vienojoties pie zvērināta notāra paraksta nostiprinājuma lūgumu Vairāksolītāja īpašumtiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

9.5.Publiskās izsoles rezultātā iegūto naudu zvērināts tiesu izpildītājs  pārskaita ieinteresētai personai (īpašniekam SIA VIROLANS) pēc apliecinājuma par izsolē pārdotā nekustamā īpašuma īpašuma tiesību maiņas saņemšanas.