Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2032/2019-EIS
Izsoles sākums:
15.11.2019
Pieteikties var līdz:
05.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
16.12.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Anita Kalniņa, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 15 000.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 20 700.00

Objekta informācija

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS PUBLISKĀ IZSOLĒ NOTEIKUMI

 

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šie noteikumi, turpmāk tekstā – „Noteikumi”, nosaka kārtību, kādā Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Anita Kalniņa, prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvos, izsola zemesgrāmatā uz Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latgales mežs", reģistrācijas numurs 42403009255, reģistrēto nekustamo īpašumu “Hariji", Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, kadastra Nr. 6898 002 0042, nodalījuma Nr.99, kas sastāv no viena zemes gabala (kadastra apzīmējums 6898 002 0042 ) ar kopējo platību 6,2 ha platībā, turpmāk tekstā saukts “Īpašums”.

 

2. Izsoles sākuma cena.

2.1. Izsolē tiek pārdots Īpašums, kura Īpašnieks ir - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latgales mežs", reģistrācijas numurs 42403009255, juridiskā adrese Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads.

2.2. Īpašuma pārdošanas izsolē sākumcena ir EUR 15 000.00 (piecpadsmit tūkstoši euro). Izsoles cena nav apliekama ar  pievienotās vērtības nodokli.

2.3. Visus izdevumus, kas saistīti ar Īpašumu nostiprināšanu LR zemesgrāmatā uz vairāksolītāja vārda, sedz vairāksolītājs.

 

3. Īpašuma apskate. Informācija par izsoli.

3.1. Īpašumu var apskatīt tā atrašanās vietā, tā apskates laiku iepriekš saskaņojot ar zvērinātu tiesu izpildītāju Anitu Kalniņu, Tālr. uzziņām 64521195.

3.2. Ar Izsoles noteikumiem un citu informāciju par izsoli var iepazīties interneta mājas lapā https://izsoles.ta.gov.lv.

Īpašuma sastāvu veido zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6898 002 0042 un platību 6,2 ha, no kuras 4,3  ha ir meža platība ar mežaudzes krāju 858,19m3. Meža zemes nogabaliem pēc papildus pieprasījuma ir pieejamas dastlapas un nogabalu skices ar precizētām platībām.

3.3. Īpašnieks ir rakstveidā apliecinājis, ka viņam nav zināmi šķēršļi nekustamā  īpašuma atsavināšanai.

 

4. Izsoles dalībnieku pieteikšanās kārtība un nodrošinājuma summas samaksa.

4.1. Persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā nodrošinājuma summu 1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro)  zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts Kasē Nr.LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, samaksā izsoles dalības maksu EUR 20.00 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

 

5. Nodrošinājuma naudas  atmaksas kārtība.

5.1. Izsoles dalībniekam ( izņemot nosolītāju un pēdējo pārsolīto solītāju), kas ir piedalījies izsolē, bet nav nosolījis izsoles objektu, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles dienas Pārdevējs atmaksā Nodrošinājuma naudu.

5.2. Samaksātā izsoles dalības maksa EUR 20.00 netiek atgriezta.

6. Izsoles vieta.

6.1. Izsole noris elektroniski izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

6.2.Izsoles sākuma datums              15.11.2019.plkst.13.00, Izsoles beigu datums             16.12.2019. plkst.13.00

 

7. Izsoles veids. Maksāšanas līdzekļi. Izsoles solis (cenas pieaugums).

7.1. Izsole ir atklāta un notiek vairāksolīšanā ar augšupejošu soli.

7.2. Maksāšanas līdzeklis izsolē ir euro.

7.3. Izsoles solis tiek noteikts EUR 300.00 (trīs simti euro), turpmāk tekstā „Izsoles solis”.

 

8. Izsoles norise.

8.1. Ja uz Izsoli ir reģistrējies un samaksājis Nodrošinājuma naudu viens dalībnieks, Īpašums tiek pārdots šim dalībniekam, ja viņš izdara vienu izsoles soli.

8.2. Par izsoles gaitu elektronisko izsoļu vietnē  tiek elektroniski sagatavots izsoles AKTS.

 

9. Norēķināšanās par īpašumu.

9.1. Īpašumu uzskata par pārdotu ar brīdi, kad Vairāksolītājs, kurš ieguvis tiesības iegādāties Īpašumu, ir samaksājis Zvērinātam tiesu izpildītājam par Īpašumu pilnā apmērā.

9.2. Vairāksolītājam  mēneša laikā jāsamaksā visa nosolītā izsoles summa, atrēķinot iemaksāto Nodrošinājuma naudu, kā arī valsts nodeva un kancelejas nodeva par Īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā, to iemaksājot zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Kalniņas kontā Valsts Kasē Nr.LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22.

9.3. Ja Vairāksolītājs neveic pilnīgu samaksu 9.2. punktā noteiktajā termiņā:

9.3.1. Izsoles Drošības nauda viņam netiek atgriezta.

9.3.2. Zvērināts tiesu izpildītājs var piedāvāt Īpašumu iegādāties pēdējam pārsolītajam izsoles

dalībniekam par viņa izsolē nosolīto cenu.

9.4. Pēc pilnīgu 9.2.punktā noteikto maksājumu veikšanas, Vairāksolītājs un Īpašnieks, savstarpēji vienojoties pie zvērināta notāra paraksta nostiprinājuma lūgumu Vairāksolītāja īpašumtiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

9.5. Publiskās izsoles rezultātā iegūto naudu pārskaita ieinteresētai personai (īpašniekam) pēc apliecinājuma par izsolē pārdotās mantas īpašuma tiesību maiņas saņemšanas.